Bài tập luật

PHÂN TÍCH VÀ NÊU Ý NGHĨA PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO

       Việc xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự trước hết trên cơ sở sự tự giác của các bên. Nhưng trên thực tế không phải bất cứ ai tham gia giao dịch dân sự đều có thiện chí trong việc thực hiện nghiêm chỉnh …

PHÂN TÍCH VÀ NÊU Ý NGHĨA PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO Xem »

LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN CỦA C. MÁC VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY

        Tích lũy tư bản là một yếu tố quan trọng quyết định đối với sự hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên trên thế giới đã hình thành và phát triển vô cùng mạnh mẽ mà lịch sử đã …

LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN CỦA C. MÁC VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng là một nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển Kinh …

NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Xem »

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VI PHẠM CƠ BẢN THEO ĐIỀU 25 CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC

       Theo quy định của Công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay còn gọi là CISG, khi một bên vi phạm hợp đồng và vi phạm đó là “vi phạm cơ bản” thì bên kia có quyền hủy hợp đồng. Khái niệm …

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VI PHẠM CƠ BẢN THEO ĐIỀU 25 CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC Xem »

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

      Ông cha ta có câu: “ Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.Câu ca dao là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người, của dân tộc Việt. Điều này đã được thể hiện rõ nét qua các cuộc …

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Xem »

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

      Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác Lê-nin. Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ …

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ Xem »

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRONG CUỘC SỐNG VÀ HỌC TẬP

      Trong cuộc sống cũng như trong công việc học tập thường xuyên nảy sinh nhiều vấn đề. Chúng ta không thể dựa vào cảm giác, tri giác mà giải quyết những vấn đề đó mà phải sử dụng nhận thức lí tính là tư duy và tưởng tượng, đặc biệt là tư …

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRONG CUỘC SỐNG VÀ HỌC TẬP Xem »

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

      Xét xử là một trong những giai đoạn quan trọng, không thể thiếu trong toàn bộ quá trình tố tụng, giải quyết một vụ án hình sự trên thực tế. Sau khi hoàn tất các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án và …

NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT Xem »

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

       Hôn nhân là cơ sở để hình thành gia đình – tế bào của xã hội. Sự kiện kết hôn làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Nội dung của quan hệ pháp luật này bao gồm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản, trong …

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG Xem »

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

      Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụng dân sự nói riêng cũng như trong trong tố tụng nói chung. Trong vụ án dân sự, đương sự là một chủ thể quan trọng, không thể thiếu. Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm: …

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Xem »

Scroll to Top