Luật bình đẳng giới

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Bình đẳng giới trong gia đình

      Thế giới đã trải qua hơn 100 năm của chặng đường bình đẳng giới. Nhìn lại những thành tựu và những tồn tại hiện nay của chặng đường đó, cả nhân loại phải thừa nhận thành quả của bình đẳng giới đã góp phần rất quan trọng vào sự tiến bộ chung …

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Xem »

BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy định pháp luật.

       Bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL được xem là biện pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, …

BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Xem »

XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

Xử lí vi phạm pháp luật về bình đẳng giới

      Trong những năm qua, vấn đề bình đẳng giới ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Những chương trình, dự án nâng cao năng lực cho nữ giới và thực hiện bình đẳng giới được Đảng và Nhà nước quan tâm rất lớn. Nhiều lớp tập huấn về giới được …

XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH Xem »

THỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

thực tiễn thi hành biện pháp bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

      Bình đẳng giới là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của xã hội, là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Xuất phát điểm của khái niệm bình đẳng giới chính là kết quả của cả một quá trình lịch sử …

THỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Xem »

G