NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Những vấn đề pháp lý cơ bản về đấu thầu quốc tế của Việt Nam

       Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với đường lối đối ngoại mở rộng theo phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới thì Việt nam đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó …

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Xem »