Luật Tài chính

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT NSNN 2015 ĐỂ CHỨNG MINH NGUYÊN TẮC THĂNG BẰNG ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LUẬT NSNN – [CẬP NHẬT 10/2020]

Nguyên tắc thăng bằng trong ngân sách nhà nước

      Ngân sách nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Đặc biệt trong …

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT NSNN 2015 ĐỂ CHỨNG MINH NGUYÊN TẮC THĂNG BẰNG ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LUẬT NSNN – [CẬP NHẬT 10/2020] Xem »

ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁP HOÀN THIỆN

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

      Cùng với sự phát triển lớn mạnh và nhanh chóng của thị trường bảo hiểm trong những năm gần đây, lực lượng trung gian bảo hiểm ở nước ta đã bắt đầu chuyển mình, thể hiện được vai trò quan trọng của họ trong chiến lược phân phối của các công ty …

ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁP HOÀN THIỆN Xem »

NGUYÊN TẮC NGÂN SÁCH THĂNG BẰNG THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRONG LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC?

Nguyên tắc ngân sách thăng bằng thể hiện như thế nào trong luật ngân sách nhà nước

      Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề rất quan trọng và cần thiết để Nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng để ngân sách nhà nước được giữ ở mức cân đối và ổn định thì không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào …

NGUYÊN TẮC NGÂN SÁCH THĂNG BẰNG THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRONG LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC? Xem »

THẾ NÀO LÀ NGUYÊN TẮC CÔNG KHAI TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH?

Nguyên tắc công khai trong hoạt động ngân sách

      Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Nguồn thu cho …

THẾ NÀO LÀ NGUYÊN TẮC CÔNG KHAI TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH? Xem »

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ GTGT VỀ HAI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Quy định của luật thuế gtgt về hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế tiêu dùng nhằm động viên một bộ phận thu nhập của người chịu thuế đã sử dụng để mua hàng hóa, nhận dịch vụ. Thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng trong pháp luật thuế nói riêng và pháp luật kinh tế của đất nước nói …

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ GTGT VỀ HAI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Xem »

G