Luật Thi hành án dân sự

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN

quy định của luật thi hành án dân sự về biện pháp kê biên và xử lý tài sản

      Thi hành án dân sự là quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của các đương sự đã được xác định trong các bản án, quyết định được đưa ra thi hành. Do vậy, việc tự nguyện thi hành án của các đương sự được coi là biện pháp …

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN Xem »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thi hành án dân sự là việc tổ chức thi hành các bản ản, quyết định được đưa ra thi hành theo quy định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan, tổ chức. họat động thi hành án nói …

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Xem »

G