Luật Tố tụng dân sự

KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

Khởi kiện vụ án dân sự

     Vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện nay đó là các tranh chấp nảy sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, đất đai, nhà ở và các quan hệ dân sinh trong đời sống xã hội. …

KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Xem »

ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BLTTDS 2015 VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

Đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015

      Quyền dân sự là một quyền năng cơ bản mà pháp luật thừa nhận đối với các chủ thể trong giao lưu dân sự. Để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể, pháp luật có quy định những biện pháp bảo đảm quyền của chủ thể bằng những biện pháp …

ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BLTTDS 2015 VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ Xem »

QUYỀN PHẢN TỐ VÀ THỰC HIỆN QUYỀN PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Quyền phản tố và thực hiện quyền phản tố

      Trong các quyền con người được Hiến pháp ghi nhận thì quyền công dân có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, công dân được phép xử sự theo một cách nhất định hoặc được yêu cầu người khác thực hiện những hành vi nhất định để thoả mãn lợi ích của …

QUYỀN PHẢN TỐ VÀ THỰC HIỆN QUYỀN PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Xem »

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

“Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015”

      Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụng dân sự nói riêng cũng như trong trong tố tụng nói chung. Trong vụ án dân sự, đương sự là một chủ thể quan trọng, không thể thiếu. Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm: …

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Xem »

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ NGUỒN CHỨNG CỨ

Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ

      Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ việc dân sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Tuy nhiên, về phương diện lập pháp tố tụng dân sự, …

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ NGUỒN CHỨNG CỨ Xem »

BỔ SUNG YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ Ở TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM, PHÚC THẨM

Bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm

      Đương sự trong vụ việc dân sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách do có quyền quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ …

BỔ SUNG YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ Ở TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM, PHÚC THẨM Xem »

G