Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC NÀY Ở VIỆT NAM

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nguyên tắc này ở Việt Nam

       Như vậy, sự yếu kém về lý luận là một nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về lý luận không chỉ dẫn đến bệnh kinh nghiệm mà còn dẫn đến bệnh giáo điều. Bởi vì, chính sự yếu kém về lý …

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC NÀY Ở VIỆT NAM Xem »

LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN CỦA C. MÁC VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY

Lý luận về tích tụ tư bản và tập trung tư bản

        Tích lũy tư bản là một yếu tố quan trọng quyết định đối với sự hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên trên thế giới đã hình thành và phát triển vô cùng mạnh mẽ mà lịch sử đã …

LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN CỦA C. MÁC VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

phạm trù nguyên nhân kết quả

      Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác Lê-nin. Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ …

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ Xem »

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG CỦA C.MÁC TRONG CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN CÔNG

lý luận hàng hóa sức lao động của c.mác trong chính sách tiền công

  Trong cơ chế thị trường hiện nay, tiền lương và giá cả đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng XHCN. Tuy nhiên, các vấn đề xung quanh lương và giá cả thị trường ngày càng phức tạp, lương và giá có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi khi lương …

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG CỦA C.MÁC TRONG CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN CÔNG Xem »

QUY LUẬT CHUYỂN HÓA SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI

Quy luật chuyển hóa sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất

     Triết học Mác-Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Trong những quy luật trên, quy …

QUY LUẬT CHUYỂN HÓA SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI Xem »

GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Giai cấp công nhân thực trạng phương hướng và phát triển

      Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động vững bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của …

GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN Xem »

CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CƯƠNG LĨNH NÀY CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

cương lĩnh dân tộc của lênin và sự vận dụng cương lĩnh này của đảng

      Vấn đề dân tộc luôn có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của mỗi quốc gia có một hay nhiều tộc người cả trong lịch sử và trong thế giới hiện đại. Nó ảnh hưởng đến sự ổn định, tồn tại và phát triển của nhà …

CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CƯƠNG LĨNH NÀY CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Xem »

BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM GIẢM LƯỢNG GIÁ TRỊ MỘT ĐƠN VỊ HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM

lượng giá trị một đơn vị hàng hóa ở việt nam hiện nay

Con người đã trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển. Theo thời gian, đòi sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao và lẽ tất yếu là nhu cầu của chúng ta cũng ngày càng cao hơn, trong đó có những nhu cầu cơ bản nhất đó là …

BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM GIẢM LƯỢNG GIÁ TRỊ MỘT ĐƠN VỊ HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM Xem »

G