Bài tập luật

VAI TRÒ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Hãy phân tích vai trò của giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật đất đai

      Đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người và các hoạt động xã hội, đây cũng là lĩnh vực có một khối lượng văn bản, chính sách pháp luật rất đồ sộ. Vì vậy, để quản lý đất đai một cách hiệu quả thì việc giám …

VAI TRÒ CỦA GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Read More »

VAI TRÒ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TÁI CƠ CẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Vai trò ngân hàng nhà nước với việc tái cơ cấu của tổ chức tín dụng

      Tái cơ cấu là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức. Nhu cầu tái cơ cấu trở nên cấp bách khi hiện trạng của các tổ chức đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, khiến tổ chức hoạt động không …

VAI TRÒ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TÁI CƠ CẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Read More »

SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Sự cần thiết phải ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

       Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là vấn đề quan trọng và được mọi quốc gia quan tâm. Việt Nam cũng không là ngoại lệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ …

SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Read More »

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại

      Trong guồng quay không ngừng của đời sống nền kinh tế toàn cầu, với chính sách mở cửa và hội nhập, tại Việt Nam các hoạt động thương mại cũng diễn ngày càng nhiều, số lượng giao dịch thông qua hợp đồng trong lĩnh vực thương mại ngày càng phổ biến. Tuy …

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI Read More »

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM?

Nguyên tắc bảo vệ người lao động

       Câu 1:Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam?       Câu 2: T là kỹ sư điện, làm việc tại công ty M (100% vốn nước ngoài) đóng trên địa phận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước khi ký hợp …

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM? Read More »

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM

      Nước là một nhân tố quan trọng cấu thành nên môi trường. Nước là một dạng tài nguyên, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia cũng như của cả hành tinh. Nhưng trong những năm qua, …

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM Read More »

TỘI PHẠM THAM NHŨNG THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ, GIỚI TÍNH, LỨA TUỔI VÀ PHÂN TẦNG XÃ HỘI

Tội phạm tham nhũng theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi

      Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới, là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học-kĩ thuật và công nghệ. Bằng việc phát huy cao độ nguồn lực trong nước …

TỘI PHẠM THAM NHŨNG THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ, GIỚI TÍNH, LỨA TUỔI VÀ PHÂN TẦNG XÃ HỘI Read More »

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA NGHĨA VỤ TỪ HỢP ĐỒNG VÀ NGHĨA VỤ NHƯ TỪ HỢP ĐỒNG

Phân tích bản chất của nghĩa vụ từ hợp đồng và nghĩa vụ như từ hợp đồng

      Pháp luật là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng. Cùng với sự phát triển của nhà nước, pháp luật ra đời và trở thành công cụ của giai cấp thống trị và pháp luật chi phối đến nhiều hoạt động của con người. Khi đánh …

PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA NGHĨA VỤ TỪ HỢP ĐỒNG VÀ NGHĨA VỤ NHƯ TỪ HỢP ĐỒNG Read More »

CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004

Cơ quan tiến hành tố tụng theo luật cạnh tranh 2004

Cạnh tranh là vấn đề tất yếu trong cơ chế nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế thị trường không thể hoạt động nếu không có cạnh tranh. Khi chủ thể nào đó có những hành vi làm ảnh hưởng tới cạnh tranh gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế và người …

CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004 Read More »

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ NGUỒN CHỨNG CỨ

Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ

      Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ việc dân sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Tuy nhiên, về phương diện lập pháp tố tụng dân sự, …

PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ NGUỒN CHỨNG CỨ Read More »

G