QUYỀN KHIẾU NẠI, ĐIỀU KIỆN THỤ LÝ KHIẾU NẠI CỦA DOANH NGHIỆP

      Ngày 12/2/2018 Giám đốc Sở Y tế tỉnh H nhận được khiếu nại của doanh nghiệp A về việc tháng 3/2018 doanh nghiệp A bị thanh tra Sở Y tế tiến hành thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi chưa có Kết luận thanh tra thì thông tin doanh …

QUYỀN KHIẾU NẠI, ĐIỀU KIỆN THỤ LÝ KHIẾU NẠI CỦA DOANH NGHIỆP Xem »