Tư pháp quốc tế

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG ĐIỀU TRA, XÉT XỬ VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

      Trong các dạng hoạt động của con người, hoạt động giáo dục luôn luôn được coi là bộ phận hết sức quan trọng.  Chính vì thế trong hoạt động tư pháp thì giáo dục, cải tạo và cảm hóa người phạm tội là một trong những mục đích cơ bản của hoạt …

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG ĐIỀU TRA, XÉT XỬ VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ Xem »

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI CÁC NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

     Sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã kéo theo sự tham gia của quá trình di chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Song đi cùng với sự gia tăng về đầu …

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI CÁC NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Xem »

BÌNH LUẬN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Giải quyết xung đột pháp luật về sở hữu có yếu tố nước ngoài

      Trình độ phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội, phong tục tập quán của mỗi quốc gia là khác nhau, kéo theo đó là chế độ lập pháp cũng khác nhau. Chế chịnh về quyền sở hữu của hệ thống pháp luật có sự khác nhau, làm phát sinh xung …

BÌNH LUẬN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Xem »

QUY PHẠM XUNG ĐỘT TẠI BLDS VỀ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ NHÂN THÂN VÀ QUAN HỆ TÀI SẢN

bình luận quy phạm xung đột ghi nhận trong chương xxvii bộ luật dân sự 2015 về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản

      Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài mang đầy đủ các đặc điểm của quan hệ dân sự nói chung. Quan hệ dân sự ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm quan hệ phát sinh trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương …

QUY PHẠM XUNG ĐỘT TẠI BLDS VỀ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ NHÂN THÂN VÀ QUAN HỆ TÀI SẢN Xem »

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

      Chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là chế định quan trọng và không thể thiếu trong quan hệ pháp luật sự của bất kỳ quốc gia nào. Bởi trên thực tế, những thiệt hại có thể xảy ra đối với một cá nhân, pháp nhân không phải …

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Xem »

G