BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2024
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Trà Vinh đã ký ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh

      Bảng giá đất là bảng tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố vào ngày 1/1 của năm đầu theo chu kỳ 5 năm trên cơ sở quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ trình bày Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2024 theo quyết định 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh.


Cơ sở pháp lý


Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất

      Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

      Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
  • Tính thuế sử dụng đất;
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2024

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Trà Vinh

      Ngày 20/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký ban hành quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nội dung quyết định cụ thể như sau:

TẢI QUYẾT ĐỊNH 35/2019/QĐ-UBND TỈNH TRÀ VINH


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——-

Số: 35/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2020 – 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

—–

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đối với trường hợp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính hợp lệ của người sử dụng đất được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng giá đất quy định trong Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh (3 hệ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
– TT.TU, TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– LĐVP, các phòng, Trung tâm thuộc VP;
– Website Chính phủ;
– Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đồng Văn Lâm


Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2024

      Bảng giá các loại đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2024 được ban hành tại các phụ lục kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh như sau:

TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TRÀ VINH 2020-2024


PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT Tên đường phố Đoạn đường Loại đường phố Giá đất Ghi chú
Từ Đến
2 Huyện Trà Cú        
Thị trấn Trà Cú (Đô thị loại 5)  
2.1 Đường 3 tháng 2 Giáp ranh xã Ngãi Xuyên Cống Trà Cú 2 1.800
2.2 Đường 3 tháng 2 Cống Trà Cú Đường Nguyễn Huệ 1 4.500 Tách đoạn
2.3 Đường 3 tháng 3 Đường Nguyễn Huệ Đường huyện 36 (ngã ba đi Bảy Sào) 1 3.500 Tách từ 2.2
2.4 Đường 3 tháng 2
(áp dụng chung cho xã Kim Sơn)
Đường huyện 36 (ngã ba đi Bảy Sào) Giáp ranh xã Thanh Sơn 2 3.000
2.5 Đường Nguyễn Huệ 2 2.350
2.6 Đường 2 tháng 9 2 1.900
2.7 Đường 30 tháng 4 1 2.000
2.8 Dãy phố phía Nam cặp nhà hát 2 1.800
2.9 Đường Trần Hưng Đạo 2 2.500
2.10 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2 2.000
2.11 Đường Đồng Khởi 2 1.900
2.12 Đường 19 tháng 5 1 3.000
2.13 Đường Thống Nhất 1 6.000
2.14 Đường Độc Lập 1 6.000
2.15 Đường Mậu Thân 1 2.000
2.16 Đường Hai Bà Trưng 2 2.200
2.17 Đường Cách Mạng Tháng 8 2 1.800
2.18 Đường Lô 2 1 2.500
2.19 Đường vào Bệnh viện đa khoa Đường 3/2 Hết ranh Chùa Tịnh Độ 2 1.800
2.20 Đường vào Bệnh viện đa khoa Hết ranh Chùa Tịnh Độ Hết ranh thị trấn 3 1.000  
2.21 Đường huyện 36
(áp dụng chung cho xã Kim Sơn)
Đường 3/2 Hết ranh thị trấn 3 800
2.22 Đường huyện 28
(áp dụng chung cho xã Ngãi Xuyên)
Đường 3/2 Hết ranh thị trấn 2 800
2.23 Đường nội thị (bến xe)
(áp dụng chung cho xã Thanh Sơn)
Đường 3/2 Đường tránh Quốc lộ 53 2 1.200

       Trên đây là Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2024. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G