THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN PHONG – TỈNH BẮC NINH

 • Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong đặt ở: Phố mới, Thị Trấn chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
 •  Số điện thoại: 02413860030
 •  Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

      Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Hiện nay, mạng lưới cơ quan bảo hiểm xã hội đã được tổ chức, thành lập từ trung ương tới cấp huyện Yên Phong, và tại tỉnh Bắc Ninh cũng không ngoại lệ.

      Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh

      Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong được đặt ở: Phố mới, Thị Trấn chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

      Số điện thoại: 02413860030

Email: bhxhyp.bhxhbacninh@gmail.com

     


Vị trí, chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong– tỉnh Bắc Ninh

      Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 • Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.
 • Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.
 • Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.
 • Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.
 • Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế ”một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong .
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở huyện Yên Phong, với các tổ chúc, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chúc và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế dộ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong.
 • Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.
  Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong

Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh

Chế độ quản lý

      Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong như sau:

 • Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc. Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
 • Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.
 • Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong không có cơ cấu tổ chúc trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chúc.

Chế độ làm việc

      Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

      Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.


Trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh

      Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương thì trách nhiệm của Giám đốc BHXH huyện Yên Phong như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này;
 • Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;
 • Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi và đánh giá viên chức; thực hiện cải cách hành chính gắn với tăng cường hậu kiểm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong và chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.
 • Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
 • Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong.

      Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá post

20 thoughts on “THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN PHONG – TỈNH BẮC NINH”

 1. xin chào luật sư. e bị mất sổ bảo hiểm và muốn làm lại thì cần những giấy tờ gì bao lâu thì nhận lại đc sổ ạ?

  1. Diệu Linh

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Ban cần chuản bị các giấy tờ sau làm thủ tục cấp lại sổ BHXH:
   + Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
   +Tờ khai theo mẫu TK1 – TS
   + Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).
   Bạn nộp trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi cuối cùng bạn tham gia bảo hiểm xã hội
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 2. Nguyễn Văn Thạo

  E chào luật sư!
  Bố e dc cấp 1 thẻ bảo hiểm y tế do hội cựu chiến binh cấp. Thời gian sau bố e có đi làm 1 công ty và công ty đó đã cấp cho 1 thẻ bảo hiểm y tế nữa. Luật sư cho e hỏi ở trường hợp như vậy thẻ bảo hiểm y tế của hội cựu chiến binh cấp khi bố e đi ra bệnh viện có còn sử dụng dc không ạ. E cám ơn.

  1. Lê Tuyết

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   trường hợp của bố bạn thì không được hưởng đồng thời 2 thẻ BHYT mà phải thực hiện việc cắt 1 thẻ BHYT đi.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 3. Dương Thị Phượng

  Cho e hỏi trước e có làm ở một công ty ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh được 4 tháng thì e nghỉ , em phải lấy sổ bảo hiểm bây giờ công ty đấy phá sản thì em phải lấy sổ ở đâu?

  1. Hoàng Ngân

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   nếu cty đó thực tế đã phá sản đã thanh toán các chế độ cho người lao động thì bạn có thể về cơ quan BHXH cấp tỉnh nơi cty trước đây có trụ sở để nhận sổ bảo hiểm nhé.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 4. Nguyễn xuân hai

  Chào luật sư cho e hỏi.. Bây giờ bảo hiểm xả hội yên phong chốt sai tháng bảo hiểm that nghiệp cho e thì e mang sổ lên bảo hiểm yên phong chốt lại được ko ạ

  1. Trần Đức

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Trường hợp này đề nghị bạn mang theo sổ bảo hiểm xã hội liên hệ trực tiếp đến bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong để được kiểm tra, điều chỉnh lại cho bạn.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 5. Nguyễn xuân hai

  Bây giờ bảo hiểm yên phong đang chốt sai bảo hiểm thất nghiệp cho em.. Pjo e ra chốt lại dk ko j

  1. Trần Đức

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Trường hợp này đề nghị bạn mang theo sổ bảo hiểm xã hội liên hệ trực tiếp đến bảo hiểm xã hội huyện Yên Phong để được kiểm tra, điều chỉnh lại cho bạn.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 6. Nguyễn xuân hai

  Bây giờ bảo hiểm chốt sai tháng thất nghiệp cho e thì ra làm lại lâu ko ạ

  1. Trần Đức

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Trường hợp này đề nghị bạn mang theo sổ bảo hiểm xã hội liên hệ trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn chốt sổ bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, điều chỉnh lại cho bạn.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 7. Nguyễn thị vinh

  Cho e hỏi trc đây 3 năm e có làm cty cũ và đóng bảo hiểm dc 2 tháng nhưng e nghỉ ngang và ko lấy sổ bây giờ e làm cty mới và họ bảo.gộp sổ cũ thì e liên hệ ở cty cũ hay vp bảo hiểm ạ

  1. Về vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi xin được trả lời như sau:
   Bạn có thể liên hệ đến cơ quan BHXH nơi công ty cũ có trụ sở để nhận lại sổ BHXH của mình
   Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ đến sô tổng đài tư vấn pháp luật 19006588 để được tư vấn trực tiếp!

 8. Phan thị phương

  Chào luật sư. T có 1 thắc mắc từ rất lâu về bhxh của bản thân mong luật sư giải đáp giúp e ạ. Chẳng là ntừ 2010e có đi làm tại Hải Dương và được th gia bhxh tầm 5 tháng nhưng khi e nghỉ việc thì go gấp gáp nên e đã ngjỉ ngang và không lấy sổ bhxh của mình , tiếp sauđó tới 2017 e có làm việc tại 1 công ty ở yên phong Bắc Ninh khoảng 1 gần 1 tháng e cũng không đóng nộp sổ hay số sổ gì cả , rồi e lại lập tức vào làm việc tại tập đoàn ssung khoảng 4 tháng trong thời gian làm việc đó e vẫn không nộp số sổ cho công ty nhưng cty vẫn khấu trừ bhxh của e hàng tháng. Vậy lsư cho e hỏi là sam sung đã đóng bhxh cho e bằng cách nào vậy ạ ,

  1. Hoàng Ngân

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Khi bạn kí kết hợp đồng lao động chính thức với doanh nghiệp thì cty sẽ có nghĩa vụ khai báo để tham gia BHXH cho bạn ạ. Cty Samsung bạn nói ở trên có tham gia bảo hiểm cho bạn nhưng có thể tham gia với một mã số bảo hiểm mới. Do đó sau này khi nghỉ việc bạn cần lấy lại toàn bộ sổ được chốt cho các thời gian bạn tham gia ở các cty bạn đã làm để gộp sổ. Có như vậy chế độ mới được giải quyết ạ
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

  2. Bùi thị thanh thuy

   Xin chào luật sư. Cho e hỏi chút ạ. Thời gian trước đây e làm tại công ty samsung, e đã nộp và gộp với số sổ bảo hiểm trước đây e có và công ty đã trả lại sổ cho e giữ. Nhưng có vấn đề e phải nghỉ ngang gấp. Vậy cho e hỏi là bây giờ e muốn chốt sổ trong thời gian e làm ở samsung thì e phải mang sổ đi đâu nộp để chốt ạ. Vì công ty sâmsung k thể ra vào tự do được lên e k biết chốt ở đâu

  3. Hoàng Ngân

   Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Bạn cần cung cấp bìa sổ BHXH lại cho bên cty Sam Sung vì chỉ có doanh nghiệp mới có thể chốt sổ bảo hiểm cho người lao động bạn nhé.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 9. trần công quán

  dạ chào luật sư trước kia e làm cty từ lúc 18tuoi năm 2010 e lại làm nhưng k rõ là mình có được đóng bảo hiểm k mới đây e làm cty tiếp 7 tháng nữa cho e hỏi bảo hiểm e nếu trước có được đóng thì tìm ở đâu ạ

  1. Hoàng Ngân

   Chào bạn, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   bạn sẽ về lại bên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi mà cty cũ có trụ sở để lấy lại sổ bảo hiểm đã chốt sổ ạ.
   Nếu còn thắc mắc, Bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được hỗ trợ trực tiếp!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *