CÔNG VĂN 72/TANDTC-PC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

      Sau khi TANDTC ban hành Công văn số 48/TANDTC-PC ngày 09-3-2018 hướng dẫn triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, một số Tòa án nhân dân quận, huyện của thành phố Hải Phòng về những vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm; do đó Tòa án nhân dân ti cao ban hành Công văn 72/TANDTC-PC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Công văn số 48. Bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung Công văn 72/TAND-PC.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Công văn 72/TANDTC-PC

      Công văn quy định về những vấn đề phải sửa đổi, bổ sung Công văn số 48/TANDTC-PC liên quan đến thực hiện hòa giải trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính thực hiện thí điểm tại Hải Phòng.

      Theo đó, công văn tiến hành sửa đổi, bổ sung những phần sau:

  • Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 3.1 Công văn số 48
  • Sửa đổi, bổ sung mục 4.1 Công văn số 48
  • Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 4.3 Công văn số 48
  • Bổ sung điểm d mục 4.3 Công văn số 48
Công văn 72/TANDTC-PC

Nội dung Công văn số 72/TANDTC-PC

      Công văn số 72/TANDTC-PC được ban hành với nội dung như sau:


TẢI CÔNG VĂN 72/TANDTC-PCTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 72/TANDTC-PC
V/v hướng dẫn bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

– Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng;
– Các Tòa án nhân dân quận, huyện của Hải Phòng thực hiện thí điểm.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Quyết định số 332/QĐ-TANDTC ngày 09-3-2018 và Công văn số 48/TANDTC-PC ngày 09-3-2018 hướng dẫn triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công văn số 48); Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, một số Tòa án nhân dân quận, huyện của thành phố Hải Phòng về những vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm; Tòa án nhân dân ti cao hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Công văn số 48 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 3.1 Công văn số 48 như sau:

“b) Thành phần của Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau đây gọi tắt là Trung tâm) gồm: Giám đốc Trung tâm là Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án thực hiện thí điểm, Phó Giám đốc Trung tâm là Phó Chánh án hoặc Thẩm phán Tòa án thực hiện thí điểm và các Hòa giải viên, Đối thoại viên.”

2. Sửa đổi, bổ sung mục 4.1 Công văn số 48 như sau:

“Ngay sau khi nhận đơn khởi kiện vụ án dân sự, đơn khởi kiện vụ án hành chính và tài liệu, chứng cứ kèm theo (sau đây gọi tắt là hồ sơ vụ việc), Bộ phận hành chính – tư pháp của Tòa án phải ghi vào sổ nhận đơn và chuyển đơn khởi kiện cho Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trừ những trường hợp không được hòa giải, đối thoại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính hoặc khi nộp đơn khởi kiện, có ý kiến không đồng ý hòa giải, đối thoại tại Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ việc, Giám đốc Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải phân công một Hòa giải viên, Đối thoại viên xem xét, tiến hành hòa giải, đối thoại.

Trường hợp sau khi nhận hồ sơ vụ việc, Hòa giải viên, Đối thoại viên cho rằng vụ việc thuộc trường hợp không được hòa giải, đối thoại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính thì phải báo cáo ngay Giám đốc Trung tâm để xem xét. Ngay sau khi được báo cáo, Giám đc Trung tâm xem xét và tùy từng trường hợp xử lý như sau:

– Nếu vụ việc thuộc trường hợp được hòa giải, đối thoại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính thì Giám đốc Trung tâm yêu cầu Hòa giải viên, Đối thoại viên tiếp tục tiến hành hòa giải, đối thoại;

– Nếu vụ việc thuộc trường hợp không được hòa giải, đối thoại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính thì Giám đốc Trung tâm yêu cầu Hòa giải viên, Đối thoại viên chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho Tòa án.

Trường hợp sau khi nhận được hồ sơ vụ việc, Hòa giải viên, Đối thoại viên cho rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nơi Trung tâm có trụ sở thì phải báo cáo Giám đốc Trung tâm. Ngay sau khi được báo cáo, Giám đốc Trung tâm xem xét và tùy từng trường hợp xử lý như sau:

– Nếu vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nơi Trung tâm có trụ sở thì Giám đốc Trung tâm yêu cầu Hòa giải viên, Đối thoại viên tiếp tục tiến hành hòa giải, đối thoại.

– Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nơi Trung tâm có trụ sở thì Giám đốc Trung tâm yêu cầu Hòa giải viên, Đối thoại viên chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho Tòa án.

Ngay sau khi nhận lại hồ sơ vụ việc, Tòa án tiến hành thủ tục xử lý đơn khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Người khởi kiện không phải nộp lệ phí hòa giải, đối thoại.”


Một số văn bản liên quan Công văn số 72/TANDTC-PC

  • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014: Luật này quy định về nhiêm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân các cấp.
  • Quyết định số 40/2018/QĐ-TANDTC: về kế hoạch xây đựng đề án về đổi với, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu nại khiếu kiện hành chính tại Toà án nhân dân

     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Công văn 72/TANDTC-PC hướng dẫn bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *