CÔNG VĂN SỐ 1336/BTNMT-TCQLĐĐ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ

      Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy thông tin đến bạn nội dung cụ thể của Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ. 


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ

      Tại Công văn số 1336/BTNMT-TCQLDĐ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan phát thanh, truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nói chung, Nghị định 01/2017/NĐ-CP nói riêng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương; ban hành văn bản QPPL về đất đai theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng bền vững tài nguyên, tài sản đất đai; chỉ đạo chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là dự án chuyển tiếp giữa Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013; quan tâm đầu tư, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, quyết định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai…

      Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung tại Công văn nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

Công văn 1336/BTNMT-TCQLĐĐ
Công văn 1336/BTNMT-TCQLĐĐ

Nội dung Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ

      Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ được ban hành ngày 24/03/2017 với nội dung như sau:

TẢI CÔNG VĂN 1336/BTNMT-TCQLĐĐ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 1336/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổibổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Đây là Nghị định được ban hành nhm giải quyết các vướng mc, khó khăn trong hơn 02 năm tổ chức thi hành Luật đất đai.

Đề nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ đi vào cuộc sống, tạo nhng chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan phát thanh, truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nói chung, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nói riêng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương.

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai đã ban hành thuộc thẩm quyền để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng bền vững tài nguyên, tài sản đất đai.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc chuyn đi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc chuyển đi cơ cấu cây trồng trên đất trng lúa theo quy định của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ. Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng công trình trêđất ln, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích tại địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại hiện trạng đt trước khi vi phạm theo quy định.

4. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đt, cho phép chuyn mục đích để thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư chuyn tiếp giữa Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013.

Tập trung rà soát, gia hạn tiến độ sử dụng đất, thu hi đất đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, dự án bị chdứt hoạt động theo quy định của pháluật về đầu tư và công bố công khai theo quy địnhChỉ đạo thực hiện nghiêtúc việc rà soát và xử lý đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng ngh; công khai quỹ đất đã cho thuê, cho thuê lại và quỹ đt chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu này.

Quản lý chặt chẽ việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng đt và việc xác định giá trị doanh nghiệp là giá trị quyềsử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướctập trung xử lý dứt điểm đi với các trường hợp đã cổ phần hòa nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính ph.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đặc biệt là việc khuyến khích các chủ sử dụng đất nông nghiệp thực hiện các quyền nhằm tập trung, tích tụ đất đai vào các chủ thể có năng lực sản xuất, kinh doanh để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6. Quan tâm đầu tư, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai; quyết định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận.

Tiếp tục rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất; phân loại các trường hợp chưa thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giy chứng nhận, kiến nghị các giải pháp cụ thể về chính sách, pháp luật, về tổ chức thực hiện để hoàn thành việc đăng ký đất đai theo quy định và hoàn thành việc cấp Giy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất.


Một số văn bản liên quan nội dung Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ

      Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ được ban hành trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn. Nội dung thông tư này có liên quan tới khá nhiều văn bản pháp luật do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dưới đây là một số văn bản pháp lý điển hình có nội dung liên quan tới 1336/BTNMT-TCQLĐĐ:

  • Nghị định 44/2014/NĐ-CP: Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP: Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Nghị định này sửa đổibổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2017.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G