GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

       Đất đai có một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đáp ứng sự nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, nhà nước cần phải tiến hành thu hồi nhiều diện tích đất nhằm xây dựng các công trình kinh tế, quốc phòng. Tuy nhiên, đất đai cũng là nơi người dân sinh sống, làm việc, gắn bó lâu dài việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng không thỏa đáng, minh bạch, công khai sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân qua sự chống đối, không thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đặc biệt là qua các đơn khiếu nại, tố cáo. Hiện nay, khi mà hệ thống pháp luật của nước ta còn nhiều lỗ hổng, cán bộ nhà nước vẫn còn thiếu trách nhiệm, thiếu trình độ trong giải quyết các vấn đề về đất đai, tình trạng khiếu nại của người dân về đất đai đặc biệt liên quan đến vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng là một vấn đề khả nóng bỏng và gây nhiều áp lực cho các cơ quan có thẩm quyền. Sau đây, em xin được đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất và nêu giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.


Danh mục tài liệu tham khảo:

 


NỘI DUNG TƯ VẤN

Khái quát về giải quyết khiếu nại và pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà Nước thu hồi đất

Khái niệm về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Khái niệm bồi thường

       Trong lĩnh vực pháp luật, trách nhiệm bồi thường được đặt ra khi một chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho chủ thể khác trong xã hội.

       Trong lĩnh vực đất đai, theo khoản 12 điều 3 Luật đất đai năm 2013 có quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như sau:

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Khái niệm giải phóng mặt bằng

       Giải phóng mặt bằng là một khái niệm được sử dụng trong một số văn bản pháp luật đất đai. Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành không đưa ra định nghĩa cụ thể về khái niệm này. Nhưng ta có thể hiểu giải phóng mặt bằng là sự di chuyển người dân sinh sống, di chuyển nhà ở, các công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất tại những nơi mà đất đai thuộc diện bị thu hồi đến nơi tái định cư mới để tại quỹ đất sạch cho việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị hoặc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Khái niệm về khiếu nại

Khái niệm khiếu nại

       Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận tại khoản 1điều Luật Khiếu nại năm 2011, theo đó:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

       Ngoài ra tại Khoản 1, Điều 30, Hiến pháp năm 2013 có quuy định như sau:

Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.Như vậy, khiếu nại quyền của mọi người được ghi nhận trong văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Hiến pháp

       Như vậy, có thể hiểu một cách ngắn gọn, khiếu nại là việc đề nghị cho rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

       Khiếu nại liên quan đến bối thường, giải phóng mặt bằng là một trường hợp cụ thể của khiếu nại. Từ định nghĩa về khiếu nại ta có thể hiểu khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất khi có căn cứ cho rằng những quyết định, hành vi đó là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khái niệm về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng

       Theo khoản 11, điều 2, luật Khiếu nại năm 2011 có quy định:

Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại”. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng là việc cơ quan, cá nhân có thâm quyển xem xét, xác minh và ra quyết định về tính đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng khi có khiếu nại của người sử dụng đất về các quyết định, hành vi đó.

       Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng có những đặc điểm sau:

       Thứ nhất, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng là một hoạt động đầy phức tạp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Thu hồi đất, bồ thường giải phóng mặt bằng trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng, mang tính thời sự; bởi lẽ, để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì cả nước đang có hành ngàn dự án xây dựng kéo theo là công tác bồi thường, giả phóng mặt bằng. Tuy nhiên việc xác định giá đất thu hồi thường thấp, việc bồi thường thiếu dân chủ và công khai, người bị thu hồi đất không hiểu pháp luật, cố tình dây dưa để ép giá…

       Thứ hai, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng được điều chỉnh bởi Luật Đất đai và Luật Khiếu nại và trong các văn bản hướng dẫn thi hành.

       Thứ ba, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng phản ánh mối quan hệ giữa cơ quan công quyền và người sử dụng đất trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bồi thường giải phóng mặt bằng
Bồi thường giải phóng mặt bằng

Thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

Nội dung pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng

       Quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng

       Bồi thường trong lĩnh vực đất đai

       Đối tượng được bồi thường

       Theo khoản 12, điều 3, Luật Đất đai năm 2013 thì:

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất”.

       Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp Nhà nước thu hồi đất, người bị nhà nước thu hồi đất đều được bồi thường về đất. Để được bồi thường, người bị nhà nước thu hồi đất phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định tại khoản 1 điều 74 Luật Đất đai năm 2013:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

         Cụ thể: Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có một trong số các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định của pháp luật.  Người bị thu gồi đất vì các lý do đương nhiên hoặc vi phạm pháp luật đất đai thì không được bồi thường về đất. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng sử dụng đất mà các khoản tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi.

       Cách thức bồi thường

       Tại Khoản 2, 3 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 (luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014) quy định về các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

      Như vậy, người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cũng mục đích sử dụng, nếu không có đất thì bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. Và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  • Về giải phóng mặt bằng trong lĩnh vực đất đai

       Căn cứ vào điều 106 Luật Xây dựng năm 2014, việc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đâu:

1. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

       Thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt hoặc quyết định của người có thẩm quyền.

       Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng.

       Bảo đảm kinh phí cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).”

       Quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng

       Khiếu nại là một quyền cơ bản của mọi người được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật, tại khoản 1 điều 30 Hiến pháp năm 2013 và trong Luật Khiếu nại năm 2011. trong lĩnh vực thu hồi, giải phóng mặt bằng, khiếu nại là một quyền của người sử dụng đất.

       Theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 thì người nào cho rằng bị quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cán bộ, cơ quan nhà nước xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp thì người đó có quyền khiếu nại. Nếu bà bạn đã qua đời mà có quyết định hành chính xâm phạm đến mảnh đất là di sản mà bà bạn để lại thì có thể khiếu nại các quyết định, hành vi đó.

       Căn cứ vào Luật đất đai năm 2013 và Luật khiếu nại năm 2011 quy định về khiếu nại đất đai gồm các nội dung sau:

       –Yêu cầu đối với người khiếu nại:

       + Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

       + Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định .

       + Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại.

       –Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

       + Cá nhân, hộ gia đình nộp 01 bản hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi và chuyển cán bộ chuyên môn. Hồ sơ gồm: đơn thư cá nhân cung cấp, hồ sơ địa chính.

       + Cán bộ chuyên môn xem xét các thông tin về khiếu nại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp với các ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc để hoà giải lần đầu mà người khiếu nại khồng đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện lên Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

       + Thông báo kết quả cho công dân.

       -Thời hạn khiếu nai: 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

       Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại

       -Thẩm quyền giải quyết:

       + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

       + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

       + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

       Ngoài ra thủ trưởng cơ quan cấp trên khác có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu nếu đó là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành chính của mình hoặc cơ quan, cá nhân mà mình quản lý đưa ra.

Thực trạng về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

Những thành tựu đạt được

       Thứ nhất, trong những năm qua thực hiện đường lối chủ trương của Đảng về chính sách, pháp luật của nhà nước; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bồi thường và giải phóng mặt bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế của đất nước và nâng cao đời sống của nhân dân.

       Thứ hai, pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo nói chung và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng nói riêng đã không ngừng được sửa đổi, bổ sung góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại của công dân.

       Thứ ba, công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng ngày càng được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Các cấp ngành địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân. Các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức các địa điểm tiếp dân thuận lợi, với đội ngũ cán bộ tiếp dân có chuyên môn, nhiệt tình để giải đáp các thắc mắc cũng như tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tạo được sự tin tưởng cho nhân dân.

       Thứ tư, hàng năm, đã có các đợt thanh tra xuống các địa phương để kiểm tra thanh tra hoạt động thực thi pháp luật đất đai ở các địa phương nhất là ở các cấp cơ sở. Qua công tác này, chúng ta đã phát hiện ra nhiều hạn chế, sai sót của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong thực thi luật đất đai cũng như trong giải quyết khiếu nại về đất đai. Từ đó, đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại.

Những hạn chế khuyết điểm

       Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai nói chung và bồi thường, giải phóng mặt bằng nói riêng vẫn còn thiếu tồn tại, hạn chế, gây khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước về đất đai cũng như cho hoạt động sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, gây mất niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

       Thứ nhất, về cơ chế chính sách, pháp luật đất đai và pháp luật khiếu nại còn bộc lộ nhiều bất cập, mâu thuẫn dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Bất cập đầu tiên trong giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng chính là tính chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, còn nhiều điểm xung đột trong hệ thống pháp luật của nước ta. Các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai có nhiều điểm khác nhau về nội dung so với pháp luật về khiếu nại. Quy định về việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có sự khác nhau giữa luật xây dựng và luật đất đai. Điều này gây trở ngại cho công tác thực thi pháp luật về khiếu nại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính nói chung, trong khi đó, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định trình tự giải quyết khiếu nại về đất đai lại theo một cơ chế riêng.

       Thứ hai, công tác quản lý đất đai còn chưa phù hợp với thực tế. Giá đất chưa phù hợp với giá trị trường, chính sách về bồi thường tái định cư còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng còn thiếu công khai, minh bạch, phương án bồi thường còn chưa đủ để dân lập chổ ở mới tốt hơn. Việc bố trí tái định cư, bố trí việc làm cho người nông dân bị thu hồi thực hiện chưa tốt, còn nhiều sai phạm, bất cập.

       Thứ ba, việc áp dụng pháp luật của UBND các cấp còn tình trạng tùy tiện nhất là cấp huyện và cấp xã rất nhiều điểm mới của Luật đất đai chưa được đưa vào thực té vì cán bộ quản lý ở nhiều nơi vẫn chưa biết, vẫn quyết định theo những quy định của pháp luật trước đây.

       Thứ tư, tình trạng khiếu nại vượt cấp có tỷ lệ cao và xu hướng tăng. Do là khi phát sinh khiếu nại ở địa phương thì chính quyền chưa tập trung giải quyết còn đùn đẩy, né tránh thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại.

       Thứ năm, về đội ngủ cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, người giải quyết khiếu nại không đúng pháp luật, vi phạm quyền lợi của người dân, không thực hiện đối thoại công khai dân chủ với người dân, công tác tiếp dân cong mang tính hình thức.

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai nói chung và giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng nói riêng

       Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai nói chung và trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng nói riêng cần có sự sửa đổi và thống nhất giữa Luật Đất đai và Luật khiếu nại và các văn bản liên quan để việc áp dụng pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại về đất đai để khắc phục mọi kẽ hở, xung đột, thiếu đồng bộ trong các quy định có liên quan về  bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng

       Trước hết cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để nhanh chóng phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp thời xử lý, hạn chế tình trạng khiếu nại của người dân về đất đai.

       Thành lập hệ thống cơ quan tài chính về đất đai, đây cũng là một hướng mới. cơ quan tài phán ở Trung ương thuộc Chính phủ, bộ máy tổ chức theo ngành dọc, lực lượng cán bộ có tài và có tâm. Cơ quan tài phán hành chính có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng sau khi các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương đã ban hành quyết định giải quyết lần đầu nhưng người có đơn không đồng ý với quyết định.

Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý và giải quyết khiếu nại

       Cũng cố lại công tác quản lý và sử dụng đất đai từ trung ương đến địa phương, chú trọng hơn đến công tác quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp, kiến nại về đất đai. Cần phải quan tâm đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như giáo dục tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giải quyết khiếu nại.

Đầy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

       Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biết là pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại để người dân hiểu được quyền, nghĩ vụ của mình cũng như thủ tục cần thiết khi có những vấn đề khúc mắc cần khiếu nại.

       Trên đây là bài làm của em, qua bài làm chúng ta đã hiểu được về pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà Nước thu hồi đất; cũng như hiểu hơn về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Bài làm còn nhiều thiếu sót, mong giáo viên góp ý bổ sung để bài làm được tốt hơn.


       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G