HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ

 • Hợp đồng vận chuyển có cả hình thức bằng văn bản hoặc bằng miệng.
 • Hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng song vụ, có đền bùưng thuận.
 • Nội dung của hợp đồng vận chuyển phải bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

       Ngày nay, nhu cầu đi lại cũng như nhu cầu vận chuyển tài sản ngày càng nhiều. Với nhu cầu lớn như vậy, việc tham gia các hợp đồng vận chuyển là rất cần thiết. Tuy nhiên, hợp đồng vận chuyển được ký kết như thế nào, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng vận chuyển được quy định như thế nào lại được rất ít người quan tâm Vì vậy, bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ về hợp đồng vận chuyển và các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.


Căn cứ pháp lý


Hợp đồng vận chuyển là gì?

     Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng vận chuyển bao gồm: vận chuyển hành khách và vận chuyển tài sản. Theo đó:

      Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

      Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển
Hợp đồng vận chuyển

Đặc điểm của hợp đồng vận chuyển

      Hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng song vụ:

      Tính chất song vụ được thể hiện ở chỗ cả bên vận chuyển và hành khách đều có các quyền và nghĩa vụ đối với nhau:

      Bên vận chuyển có quyền yêu cầu hành khách mua vé theo quy định và chấp hành đầy đủ các quy định về vận chuyển hành khách. Bên vận chuyển có nghĩa vụ xuất hành đúng gmhiờ, trả khách đúng địa điểm…

      Bên hành khách có nghĩa vụ mua vé và ngồi đúng chỗ quy định trên vé, trong thời gian vận chuyển phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của bên vận chuyển về an toàn giao thông. Bên hành khách có quyền yêu cầu bên vận chuyển chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách.

      Hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng có đền bù:

      Vận chuyển hành khách là loại dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tiền mua vé là lợi ích vật chất mà bên vận chuyển hướng tới. Nếu kinh doanh thua lỗ kéo dài, các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách buộc phải giải thể.

      Hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng ưng thuận:

      Tính chất ưng thuận được thể hiện khi các bên thỏa thuận xong các nội dung chính của hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên, còn việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào ngày giờ mà các bên đã thỏa thuận.

      Có hai hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách là bằng văn bản (vé tàu xe, máy bay, tàu song, tàu biển có chứa đựng điều khoản căn bản của hợp đồng vận chuyển hành khách) và bằng hình thức miệng (là sự thỏa thuận miệng giữa hành khách và bên vận chuyển về nội dung và hình thức vận chuyển).


Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển hành khách

Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển

Theo quy định tại điều 525 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên vận chuyển có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt quá mức quy định.

2. Từ chối chuyên chở hành khách trong trường hợp sau đây:

a) Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;

b) Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình;

c) Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Hợp đồng vận chuyển theo quy định của bộ luật dân sự
Hợp đồng vận chuyển theo quy định của bộ luật dân sự

Bên vận chuyển có các nghĩa vụ được quy định tại điều 524 Bộ luật Dân sự 2015.

1. Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.

2. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.

4. Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

5. Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của hành khách

      Quyền và nghĩa vụ của hành khách trong hợp đồng vận chuyển hành khách được Bộ luật Dân sự 2015 quy định tại điều 526 và 527 cụ thể hành khách có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị theo cước phí vận chuyển với lộ trình đã thỏa thuận.
 • Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên vận chuyển có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.
 • Nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 525 của Bộ luật này và trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận.
 • Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
 • Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

Hành khách có các nghĩa vụ sau:

 • Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người.
 • Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.
 • Tôn trọng, chấp hành đúng quy định của bên vận chuyển và quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.


Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển

      Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì bên vận chuyển có các quyền sau:

 • Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
 • Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 • Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết.

Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau:

 • Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
 • Giao tài sản cho người có quyền nhận.
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

      Theo quy định tại điều 537 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên thuê vận chuyển có các quyền sau:

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

Bên thuê vận chuyển có các nghĩa vụ sau:

 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.
 • Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.
 • Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng vận chuyển

     Đối tượng vận chuyển: Điều khoản cần nêu rõ các đặc điểm cơ bản của tài sản vận chuyển, mô tả cụ thể tài sản, quy cách đóng gói tại thời điểm giao nhận. Đây là điều khoản quan trọng, xác định chất lượng, quy cách sản phẩm, tài sản trước và sau khi vận chuyển, là cơ sở để xác định trách nhiệm của các bên khi xảy ra tranh chấp.

      Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Vì hợp đồng vận chuyển là hợp đồng ưng thuận nên sau khi các bên thỏa thuận xong về các điều khoản trong hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực ngay mà không phụ thuộc vào thời điểm giao tài sản.

     Cước phí vận chuyển: Cước phí vận chuyển do các bên thỏa thuận trừ trường hợp mà pháp luật đã quy định cụ thể cước phí vận chuyển. Ngoài ra, cần lưu ý về cước phí vận chuyển đã bao gồm phí bốc dỡ hay chưa.


      Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về hợp đồng vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp hoặc mong muốn trợ giúp thêm về hợp đồng vận chuyển này bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật dân sự qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

        Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G