KẾ HOẠCH 720/KH-UBND NĂM 2019 KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN; KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

      Kế hoạch 720/KH-UBND năm 2019 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung kế hoạch 720/KH-UBND

      Thực hiện Kế hoạch số 2219/KH-UBND ngày 27/12/2018 về công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2019 và Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình THPL về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh

      Nhằm đánh giá khách quan thực trạng tình hình THPL về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tình hình THPL về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình THPL, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên.

      Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền trong việc triển khai thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC; trong thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.


Nội dung kế hoạch 720/KH-UBND

      Kế hoạch 720/KH-UBND năm 2019 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nội dung như sau:


Kế hoạch 720/KH-UBND năm 2019

TẢI NỘI DUNG KẾ HOẠCH 720/KH-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 720 /KH-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, VỀ XỬ LÝ VPHC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN; KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

      Thực hiện Kế hoạch số 2219/KH-UBND ngày 27/12/2018 về công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2019 và Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình THPL về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích

      Nhằm đánh giá khách quan thực trạng tình hình THPL về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tình hình THPL về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình THPL, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên.

      Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền trong việc triển khai thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý VPHC; trong thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

      2. Yêu cầu

      Việc kiểm tra, khảo sát phải thực hiện đúng quy định, theo các lĩnh vực trọng tâm, bảo đảm tiến độ và đạt hiệu quả cao;

      Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Việc kiểm tra, khảo sát phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát.

      II. NỘI DUNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT

      1. Kiểm tra tình hình THPL về đấu giá tài sản.

      2. Kiểm tra công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

      3. Khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
  • Kế hoạch 1467/KH-UBND năm 2019 thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
  • Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  • Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
  • Luật Việc làm 2013:Theo Luật việc làm được Quốc hội thông qua, từ ngày 01/01/2015 toàn bộ người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)Mức đóng BHTN vẫn là 2%, trong đó người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%. Đáng chú ý là trường hợp người sử dụng lao động dưới 10 lao động cũng sẽ phải tham gia BHTN bắt buộc. Các quy định về BHTN trong Luật Việc làm 2013 này sẽ thay thế cho toàn bộ các quy định trước đó tại Luật BHXH 2006

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Kế hoạch 720/KH-UBND năm 2019 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; khảo sát tình hình thi hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *