Luật – Biểu mẫu

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN LY HÔN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020

      Việc lựa chọn mẫu đơn ly hôn (đơn ly dị) rất quan trọng quá trình ly hôn vì nếu bạn không nộp đúng mẫu đơn theo quy định thì Tòa án sẽ không giải quyết vụ việc ly hôn của bạn. Vì vậy cần tham khảo Mẫu đơn ly hôn trước khi …

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN LY HÔN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020 Xem »

TỔNG HỢP MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH NĂM 2020

Mẫu giấy ủy quyền

      Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Vậy nếu bạn đang thắc mắc về nội dung và cách thức viết giấy ủy quyền bạn có …

TỔNG HỢP MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH NĂM 2020 Xem »

NGHỊ ĐỊNH 104/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT

      Ngày 14/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Theo đó, từ ngày 29/12/2014, Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất chính thức có hiệu lực. Với bài viết dưới đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ trình bày nội dung cụ thể nội dung …

NGHỊ ĐỊNH 104/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT Xem »

NGHỊ ĐỊNH 181/2004/NĐ-CP THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Nghị định 181/2004/NĐ-CP

       Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 181). Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng …

NGHỊ ĐỊNH 181/2004/NĐ-CP THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Xem »

THÔNG TƯ 96/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 250/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

      Ngày 27/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông tư có hiệu lực …

THÔNG TƯ 96/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 250/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Xem »

THÔNG TƯ 250/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thông Tư 250/2016/TT-BTC

      Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư này có hiệu …

THÔNG TƯ 250/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Xem »

THÔNG TƯ 12/2017/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Thông tư 12/2017/TT-NHNN

      Thông tư 12/2017/TT-NHNN được ban hành ngày 31/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 6/01/2014 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Bài viết dưới …

THÔNG TƯ 12/2017/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ Xem »

THÔNG TƯ 31/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH

      Bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý trong tổ chức chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà …

THÔNG TƯ 31/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN Xem »

QUYẾT ĐỊNH 5022/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN DO TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Quyết định 5022/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 5022/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện do Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và trả kết quả do tỉnh Long An ban hành. Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc toàn …

QUYẾT ĐỊNH 5022/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN DO TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Xem »

QUYẾT ĐỊNH 415/QĐ-TTg NĂM 2020 KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2020

      Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định …

QUYẾT ĐỊNH 415/QĐ-TTg NĂM 2020 KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG Xem »

G