BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHUẨN THEO MẪU QUY ĐỊNH NĂM 2020

      Ngày 18 tháng 10 năm 2020 ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về ban hành mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Dưới đây Luật Quang Huy sẽ cung cấp mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên được cập nhật mới nhất năm 2020.


Các bài viết có liên quan


Bản kiểm điểm cho dành cho Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

     Bản kiểm điểm Đảng viên là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm của đảng viên còn tồn tại, để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục, …

       Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế hướng dẫn số 16 năm 2018, do đó hiện nay mẫu kiểm điểm đảng viên được sử dụng không còn là bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 mẫu 02 mà là bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu 02.

     Nguyên nhân có sự thay đổi trên là do trong quá trình áp dụng, bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 còn có sự thiếu sót, thiếu một số mục thông tin cho Đảng viên vi phạm kỷ luật. Mẫu kiểm điểm Đảng viên 2019 đã thay thế, bổ sung những thiếu sót, bất cấp đó.

     Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên mới nhất năm 2020 bạn có thể tham khảo:


TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

 

 

ĐẢNG BỘ …………………

Chi bộ: ………………………

                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————

                                 ………., ngày…..tháng….năm…….

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

 

Họ và tên:………………………………..……….Ngày sinh:………………………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:……………………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:…………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………..

Chi bộ…………………………………………………………………………………………………..

Ưu điểm, kết quả đạt được

  1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

      – Về tư tưởng chính trị……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

      – Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

      – Về ý thức tổ chức kỷ luật. ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

      – Về tác phong, lề lối làm việc……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

      – Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

      □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

      – Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………………………………………….

      – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm…………………

………………………………………………………………………………………

      – Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách…………………………….

………………………………………………………………………………………

          Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm……………..

          ………………………………………………………………………………………

Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)…………………………….

………………………………………………………………………………………

  1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

………………………………………………………………………………………

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

      Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

………………………………………………………………………………………

          Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

      □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

 Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

      Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

          □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

          □ Hoàn thành nhiệm vụ

          □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  1. Xếp loại đảng viên:

          □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

          □  Hoàn thành nhiệm vụ

          □ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:…………………………………………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………………………………………………

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

 

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Hướng dẫn cách viết mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

       Các nội dung chính cần tự nhận xét trong bản kiểm điểm đảng viên là các thông tin ưu, khuyết điểm của Đảng viên, kết quả công tác trong 1 năm qua. Cùng với các ưu điểm thì phần nhận xét về hạn chế, khuyết điểm Đảng viên cũng rất cần thiết. Qua các nhược điểm còn mắc phải, các Đảng viên cần chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm sau. Cuối cùng là tự nhận mức phân loại chất lượng phù hợp. Dưới đây là hướng dẫn cách viết của bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên các bạn có thể tham khảo:

      Về nội dung thì có thể là:

      Kết quả thực hiện: Nhiệm vụ chính trị được giao, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng chính sách và pháp luật của nhà nước, trong xây dựng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, ưu điểm, hạn chế khuyết điểm Đảng viên.

      Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.


Một số điểm mới trong đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2020

      Thêm đối tượng Đảng viên không phải đánh giá, xếp loại

      Theo quy định cũ, tại Hướng dẫn số 16, Đảng viên trong toàn Đảng phải tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên trừ trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

      Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 21 HD/BTCTW ngoài 02 đối tượng trên, Hướng dẫn 21 đã bổ sung thêm đối tượng Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng cũng không phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng.

      Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

      Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 16 nhưng chỉ có 2 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau

      Bỏ phụ lục 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức

      Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

      Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn 16 nhưng chỉ có 02 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho Đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa

      Từ thực tiễn trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ Phụ lục kèm theo. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau.

      Cụ thể hóa khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Đảng viên

      Một trong những điểu nổi bật của Hướng dẫn 21 là việc sửa đổi khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí với 04 cấp độ:

      Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo. Được đánh giá “Xuất sắc” với các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

      – Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”;

      – Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

      – Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

      Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Được đánh giá “Tốt” với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Trung bình” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

      Hoàn thành nhiệm vụ: Được đánh giá “Trung bình” trở lên các tiêu chí cơ bản. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

      Không hoàn thành nhiệm vụLà đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”; có 1 trong số các trường hợp: Bị kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

      Hướng dẫn xếp loại Đảng viên chuyển công tác

      Đối với Đảng viên chuyển công tác mà đã có thời gian sinh hoạt tại Chi bộ cũ thì:

      Chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng;

      Nếu đã công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến của Chi bộ cũ;

      Ngoài ra, Hướng dẫn cũng bổ sung thêm một số lưu ý mới trong việc đánh giá, xếp loại Đảng viên:

      Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại ở Chi bộ nơi sinh hoạt chính thức sau khi lấy nhận xét ở nơi đang sinh hoạt tạm thời làm căn cứ;

      Đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức Đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý và thi hành kỷ luật ở nơi mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng nơi xảy ra vi phạm;

      Nếu có dưới 05 tổ chức Đảng, 05 tập thể lãnh đạo, 05 Đảng viên, 05 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức Đảng, 01 tập thể lãnh đạo, 01 Đảng viên, 01 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện…


Dịch vụ tư vấn soạn thảo bản kiểm điểm Đảng viên

  • Tư vấn pháp luật qua tổng đài 19006588.
  • Công ty luật NQH cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên.
  • Dịch vụ tư vấn hướng dẫn cách soạn thảo văn bản.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ soạn thảo văn bản, mẫu đơn nhanh nhất.


      Trên đây là những nội dung cơ bản về Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuẩn quy định 2020 . Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top