TỔNG HỢP MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2019 – TỔNG ĐÀI 19006588

      Chào luật sư, tôi muốn hỏi là từ ngày 01/01/2019 mức đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN của người lao động và người sử dụng lao động có thay đổi gì không và cụ thể tỉ lệ mức đóng BHXH năm 2019 như thế nào? Mong nhận được giải đáp!


      Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật NQH Việt Nam. Căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi xin tư vấn về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 như sau:


Cơ sở pháp lý


Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2017 và 2018

      Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động và người lao động trong năm 2017 và 2018 được quy định cụ thể trong bảng sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2017 – 2018

      Theo đó, dựa vào bảng trên, mức đóng bảo hiểm xã hội 2018 có sự thay đổi so với mức đóng bảo hiểm xã hội 2017 là bãi bỏ quy định tỉ lệ đóng bhxh của người sử dụng lao động bằng 1% mức lương tháng người lao động vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thay vào đó, theo quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội 2018, người sử dụng lao động sẽ phải đóng Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% mức lương tháng của người lao động. Như vậy, tổng mức đóng bhxh 2018 của người sử dụng lao động giảm 0,5% so với mức đóng bhxh 2017. 

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 trở đi

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019
Mức đóng bhxh 2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

 • Mức đóng vào quỹ hưu trítử tuất: Khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức đóng BHXH của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất là 8% mức tiền lương tháng của người lao động.
 • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: Điểm a khoản 1 Điều 57 Luật việc làm quy định mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động bằng 1% mức tiền lương tháng của người lao động.
 • Mức đóng BHYT: Theo Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3 (quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật BHYT 2008 sửa đổi bởi Điều 7 Luật BHYT sửa đổi 2014). Theo đó, mức đóng BHYT của người sử dụng lao động và người lao động lần lượt là 3% và 1,5% tiền lương tháng.
 • Người lao động không phải đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản.

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 đối với người sử dụng lao động

 • Mức đóng vào quỹ ốm đauthai sản: Theo điểm a Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động cho người lao động vào quỹ ốm đau và thai sản là 3% mức tiền lương tháng của người lao động.
 • Mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Theo điểm c Khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng bhxh bắt buộc của người sử dụng lao động cho người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất là 14% mức tiền lương tháng của người lao động.
 • Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao độngbệnh nghề nghiệp: Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP, mức đóng vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động cho người lao động bằng 0,5% mức tiền lương hằng tháng của người lao động. 
 • Mức đóng BHTN: Theo điểm b khoản 1 Điều 57 Luật việc làm, mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động cho người lao động là 1% mức tiền lương tháng của người lao động.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế: Theo như phân tích ở trên, mức đóng BHYT của người sử dụng lao động cho người lao động là 3% tiền lương tháng của người lao động.

      Ví dụ: Anh A làm việc tại công ty B với mức lương đóng BHXH hằng tháng là 6,000,000 đồng. Theo tỉ lệ đóng BHXH đã phân tích ở trên, tỉ lệ đóng BHXH năm 2019 của công ty B cho anh A như sau: 

      Mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ ốm đau và thai sản = 3% mức lương đóng BHXH hằng tháng 

                                                                                               = 3% x 6,000,000 đồng = 180,000 đồng

      Mức đóng bhxh vào quỹ hưu trí và tử tuất = 14% mức lương đóng BHXH hằng tháng

                                                                          = 14% x 6,000,000 đồng = 840,000 đồng       Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp = 0,5% mức lương đóng BHXH hằng tháng 

                                                                                                  = 0,5% x 6,000,000 đồng = 300,000 đồng 

      Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp = 1% mức lương đóng BHXH hằng tháng

                                                          = 1% x 6,000,000 đồng = 600,000 đồng 

      Mức đóng bảo hiểm y tế = 3% mức lương đóng BHXH hằng tháng = 3% x 6,000,000 đồng = 180,000 đồng

      Như vậy, trong năm 2019, tổng số tiền bảo hiểm công ty B phải đóng cho anh A hằng tháng là 2,100,000 đồng

      Tiếp đó, tỉ lệ đóng bhxh đã phân tích ở trên, tỉ lệ đóng BHXH năm 2019 của anh A như sau: 

      Mức đóng bhxh vào quỹ hưu trí và tử tuất = 8% mức lương đóng BHXH hằng tháng

                                                                          = 8% x 6,000,000 đồng = 480,000 đồng 

      Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp = 1% mức lương đóng BHXH hằng tháng

                                                          = 1% x 6,000,000 đồng = 600,000 đồng 

      Mức đóng bảo hiểm y tế = 1,5% mức lương đóng BHXH hằng tháng = 1,5% x 6,000,000 đồng = 90,000 đồng

      Như vậy, trong năm 2019, tổng số tiền bảo hiểm anh A phải đóng hằng tháng là 1,170,000 đồng

Bảng mức đóng các loại BHXH của người lao động và người sử dụng lao động năm 2019 

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài 2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài

      Theo quy định pháp luật, người lao động nước ngoài hiện nay không phải trích tiền lương của mình để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thay vào đó, người sử dụng lao động sử dụng người nước ngoài sẽ đóng các khoản bảo hiểm xã hội thay cho các đối tượng này. Ngoài ra, từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài là sẽ phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

      Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài được căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH về mức đóng BHYT như sau:

1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.

     Theo đó, mức đóng BHYT của người lao động người lao động nước ngoài là 1,5% mức tiền lương tháng. Mức đóng BHYT của người sử dụng lao động phải đóng là 3% mức tiền lương tháng của người lao động nước ngoài.

Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài 

      Hàng tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài dựa trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Tỷ lệ đóng bảo hiểm cụ thể như sau:

 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất từ ngày 01/01/2022;
 • 3% vào bảo hiểm y tế.

Mức đóng BHXH tự nguyện 2019

      Theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định về mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

      Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện 2019 = 22% x mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tức 700.000 đồng/tháng và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,390,000 đồng, ngoài ra, từ ngày 01/07/2019 thì mức lương cơ sở tăng lên 1,490,000 đồng. Như vậy, mức thu nhập tháng tối đa mà người lao động có thể lựa chọn là 27,800,000 đồng (tại thời điểm trước ngày 01/07/2019) và 29,800,000 đồng (tại thời điểm từ ngày 01/07/2019 trở đi). Cụ thể, số tiền BHXH tự nguyện tối thiểu hằng tháng người lao động phải đóng là 154,000 đồng. Số tiền BHXH tự nguyện tối đa hằng tháng người lao động phải đóng là 6,116,000 đồng (tại thời điểm trước ngày 01/07/2019) và 6,556,000 đồng (tại thời điểm từ ngày 01/07/2019 trở đi).


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về mức đóng BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động trong năm 2019. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn bhxh để được tư vấn trực tiếp.


MỘT SỐ BÀI VIẾT THAM KHẢO

 
Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of