NGHỊ QUYẾT 20/NQ-HĐND NĂM 2017 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

      Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017

       Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như nội dung tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Nội dung Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017

      Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017

TẢI NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 20/NQ-HĐND NĂM 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/NQ-HĐND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ NĂM

      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

      Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

      Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

      Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-VHXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

      Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như nội dung tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Kèm theo Phụ lục chỉ tiêu).

      Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Stt

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Lực lượng lao động

Tham gia BHXH

Lực lượng lao động

Tham gia BHXH

Lực lượng lao động

Tham gia BHXH

Lực lượng lao động

Tham gia BHXH

Số lao động

Tỷ lệ

(%)

Số lao động

Tỷ lệ

(%)

Số lao động

Tỷ lệ

(%)

Số lao động

Tỷ lệ

(%)

1TP Vũng Tàu

179,899

93,715

52.09

182,598

106,659

58.41

185,337

114,560

61.81

187,718

122,203

65.10

2TP Bà Rịa

57,322

17,187

29.98

58,079

21,915

37.73

58,846

24,796

42.14

59,524

27,510

46.22

3Huyện Châu Đức

84,808

15,278

18.01

84,976

20,579

24.22

85,144

23,774

27.92

85,309

26,754

31.36

4Huyện Xuyên Mộc

81,619

12,581

15.41

82,843

18,588

22.44

84,086

22,256

26.47

85,166

25,714

30.19

5Huyện Long Điền

76,018

12,150

15.98

77,158

18,624

24.14

78,316

22,576

28.83

79,322

26,304

33.16

6Huyện Đất Đỏ

44,679

7,230

16.18

46,657

10,749

23.04

48,724

12,959

26.60

50,042

15,072

30.12

7Huyện Tân Thành

77,856

53,932

69.27

79,024

61,180

77.42

80,209

65,605

81.79

81,240

69,614

85.69

8Huyện Côn Đảo

3,114

2,058

66.09

3,161

2,312

73.14

3,209

2,467

76.89

3,250

2,613

80.41

Tổng cộng:

605,315

214,131

35.38

614,496

260,606

42.41

623,870

288,993

46.32

631,571

315,785

50.00

 …


Một số văn bản liên quan

      Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có những văn bản liên quan sau:
  • Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành.
  • Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành.
  • Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.
  • Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành.
  • Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg tăng cường thực hiện nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội do tỉnh Hà Tĩnh ban hành.
  • Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh chỉ tiêu Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2016 của tỉnh Bình Định để thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *