NGHỊ ĐỊNH 102/2017/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

      Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2017 quy định về thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung Nghị định 102/2017/NĐ-CP.


Căn cứ pháp lý

Tóm tắt nội dung Nghị định 102/2017/NĐ-CP

      Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP với 05 chương và 70 Điều, nội dung tập trung quy định các vấn đề như sau:

  • Chương I: Quy định chung

      Chương này quy định về đối tượng áp dung, phạm vi điều chỉnh; các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm; thời điểm, thời hạn có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm; nguyên tắc cũng như thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm.

  • Chương 2: Hồ sơ, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm

      Chương này tập trung quy định về thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm nói chung, hồ sơ, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất, động sản khác nói riêng. Ngoài ra, chương này còn quy định về đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm.

  • Chương 3: Cung cấp thông tin, công bố thông tin và trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm

      Chương này tập trung quy định về phương thức yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, thủ tục cung cấp và từ chối cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm và công bố thông tin về biện pháp bảo đảm.

  • Chương 4: Quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm

      Chương này quy định các nội dung quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước trong đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.

  • Chương 5: Hiệu lực thi hành
Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 102/2017/NĐ-CP

      Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm với nội dung như sau:

TẢI NGHỊ ĐỊNH 102/2017/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 102/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

n cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 11 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm); quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.Cá nhân, pháp nhân có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm.

Hộ gia đình có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

3. Cá nhân, pháp nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm;


Một số văn bản có liên quan Nghị định 102/2017/NĐ-CP

  • Bộ luật dân sự năm 2015: Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm
  • Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015: Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
  • Luật đất đai năm 2013: Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Luật Nhà ở năm 2014: Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *