NGHỊ ĐỊNH 136/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

    Nghị định 136/2013/NĐ-CP là nghị định quy định chi tiết thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng thuộc quỹ bảo trợ xã hội do Chính phủ ban hành. Qua bài viết sau đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn thông tin về nội dung văn bản pháp luật này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 136/2013/NĐ-CP

      Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội như một số chế độ sau:

      Hỗ trợ lương thực:

 • Hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch.
 • Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

      Hỗ trợ người bị thương nặng:

 • Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội

      Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

 • Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.
 • Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.
 • Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

Nội dung Nghị định 136/2013/NĐ-CP

      Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về các nội dung như đối tượng nào thuộc nhóm hưởng bảo trợ xã hội, các chế độ được hưởng và hồ sơ cách thức thực hiện nội dung cụ thể như sau:

 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

TẢI NGHỊ ĐỊNH 136/2013/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 136/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
 • Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tr em ngày 15 tháng 6 năm 2004;
 • Căn cứ Luật phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Pháp lệnh phòng, chng lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993; Pháp lệnh sửa đi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội.

      Điều 2. Giải thích từ ngữ

      Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

      1. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là việc hộ gia đình trực tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình mình.

      2. Người bị thương nặng là người bị thương dẫn đến phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

      3. Người bị nhiễm HIV không còn khả năng lao động là người bị nhiễm HIV dẫn đến không có đủ sức khỏe để làm việc mang lại thu nhập.

      Điều 3. Nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội

      1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sng.

      2. Chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ.

      3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội…

      TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG

       Điều 5. Đối tượng hưng trợ cấp xã hội hàng tháng

      1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

      a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

      b) Mồ côi cả cha và mẹ;

      c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

      …

      3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

      4. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).


Các văn bản có liên quan

      Để chi tiết hóa và hỗ trợ bạn đọc khi cần tra cứu các thông tin hướng dẫn các điều khoản của nghị định 136/2013, bạn có thể tham khảo thêm các văn bản pháp luật sau đây:

 • Nghị định 28/2012/NĐ-CP: là văn bản hướng dẫn Luật người khuyết tật đang có hiệu lực thi hành quy định cụ thể về các đối tượng, các quyền và lợi ích được hưởng cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ quan giải quyết chế độ.
 • Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC: hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành về cách tính các loại trợ cấp và thủ tục hồ sơ.
 • Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC: là văn bản sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G