NGHỊ ĐỊNH 138/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

     Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nghị định 138/2006/NĐ-CP được ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2006 và chính thức có hiệu lực vào ngày 13 tháng 12 năm 2006. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn Nghị định 138/2006/NĐ-CP.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 138/2006/NĐ-CP 

      Chính phủ ban hành Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 12 năm 2006 gồm 3 chương, 22 điều có nội dung cụ thể như sau:

       Chương I: Quy định chung

      Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng pháp luật dân sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán quốc tế và Nghĩa vụ chứng minh của đương sự đối với yêu cầu áp dụng pháp luật

       Chương II: Quy định cụ thể

  • Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài;
  • Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài;
  • Xác định người không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Xác định người bị mất tích hoặc chết;
  • Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài.

        Chương III: Điều khoản thi hành

      Chương này quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.


Nghị định 138/2006/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 138/2006/NĐ-CP 

      Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài có nội dung như sau:

TẢI NGHỊ ĐỊNH 138/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
—–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 138/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH 

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia vào các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1.Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài” là:

a) Các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

b) Các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động mà các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

“Người nước ngoài” là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch.

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

“Cơ quan, tổ chức nước ngoài” là các cơ quan, tổ chức không phải là cơ quan, tổ chức Việt Nam được thành lập theo pháp luật nước ngoài, bao gồm cả cơ quan, tổ chức quốc tế được thành lập theo pháp luật quốc tế.

“Pháp nhân nước ngoài” là pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài.

“Giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt” là việc giao kết hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác mà các bên giao kết hợp đồng không có mặt tại cùng một địa điểm để ký kết hợp đồng.


Một số văn bản có liên quan Nghị định 138/2006/NĐ-CP

     Bộ luật Dân sự 2005 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

      Hiện nay, Bộ luật dân sự năm 2005 hết hiệu lực được thay thế bằng Bộ luật dân sự năm 2015 cũng có quy định quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật dân sự năm 2015 nên Nghị định 138/2006/NĐ-CP vẫn được áp dụng làm cơ sở để giải quyết các vướng mắc trên thực tế.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments