NGHỊ ĐỊNH 19/2019/NĐ-CP VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

      Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ. Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường được chính phủ ban hành ngày 19 tháng 02 năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 05 tháng 04 năm 2019. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về Nghị định số 19/2019/NĐ-CP.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

      Ngày 19 tháng 02 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 19/2019 quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ. Nghị định này bao gồm 2 điều và 05 chương quy định các vấn đề sau đây:

      Chương I: Những quy định chung

      Chương này quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng của Nghị định này.

      Chương II: Quyền và nghĩa vụ của thành viên, chủ họ 

      Chương này gồm 04 điều quy định về quyền của thành viên; nghĩa vụ của thành viên; quyền của chủ họ và nghĩa vụ của chủ họ.

      Chương III: Thứ tự lĩnh họ và lãi suất

      Chương này gồm 04 điều quy định về thứ tự lĩnh họ trong họ không lãi suất; thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi suất; lãi suất trong họ có lãi và lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ.

       Chương IV:  Trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên

      Chương này bao gồm 03 điều quy định về trách nhiệm của chủ họ do không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ; trách nhiệm của thành viên không góp phần họ; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm.

       Chương V: Điều khoản thi hành

      Chương này quy định  về hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành của nghị định này.

Nghị định 19/2019/NĐ-CP
Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

      Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường có nội dung như sau:

TẢI NGHỊ ĐỊNH 19/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định về họ, hụi, biêu, phường.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Những người tham gia dây họ, gồm các thành viên và chủ họ;

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức họ

1. Việc tổ chức họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

2. Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ.

3. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dây họ là một họ hình thành trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia họ về thời gian, phần họ, thể thức góp họ, lĩnh họ, quyền, nghĩa vụ của chủ họ (nếu có) và các thành viên.

2. Thành viên là người tham gia dây họ, góp phần họ, được lĩnh họ và trả lãi (nếu có).

3. Chủ họ là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho tới khi kết thúc dây họ. Chủ họ có thể đồng thời là thành viên của dây họ.

4. Phần họ là số tiền hoặc tài sản khác (sau đây gọi là tiền) được xác định theo thoả thuận mà mỗi thành viên phải góp tại mỗi kỳ mở họ.

5. Kỳ mở họ là thời điểm được xác định theo thoả thuận của những người tham gia dây họ mà tại thời điểm đó các thành viên góp phần họ và có thành viên được lĩnh họ.

6. Họ không có lãi là họ mà thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác.

7. Họ có lãi là họ mà thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác.

8. Họ hưởng hoa hồng là họ có lãi hoặc họ không có lãi mà thành viên được lĩnh họ phải trả một khoản hoa hồng cho chủ họ theo mức do những người tham gia dây họ thỏa thuận.


Các văn bản có nội dung liên quan tới Nghị định 19/2019/NĐ-CP

  • Luật tổ chức Chính phủ 2015: Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng  cơ quan ngang bộ và chế độ làm việc của Chính phủ.
  • Bộ luật dân sự 2015: Quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G