NGHỊ ĐỊNH 196/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

       Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm. Trung tâm dịch vụ việc làm còn phải đáp ứng các điều kiện sau: Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể; phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm và có kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.


Cơ sở pháp lí


Tóm tắt nội dung Nghị định 196/2013/NĐ-CP

        Trung tâm dịch vụ việc làm có tối thiểu 15 cán bộ trình độ cao đẳng

      Ngoài việc phải có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên, Trung tâm dịch vụ việc làm còn phải đáp ứng các điều kiện sau: Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể; phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm và có kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

      Tên của Trung tâm bao gồm “Trung tâm dịch vụ việc làm” kèm theo tên địa phương hoặc tên cơ quan quản lý Trung tâm. Trung tâm có trách nhiệm tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật…

      Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014.


Nội dung Nghị định 196/2013/NĐ-CP

      Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm có nội dung cụ thể như sau:

nghị định 196/2013/NĐ-CP
Nghị định 196/2013/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 196/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

            Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

           Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

           Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

           Chính phủ ban hành Nghị định quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

           Nghị định này quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

           Điều 2. Đối tượng áp dụng

         1. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập, gồm:

         a) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định thành lập;

         b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

         2. Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

         3. Tổ chức, cá nhân liên quan đến thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

        Điều 3. Điều kiện thành lập

        1. Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

        2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

       3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

      4. Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

       5. Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

      6. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

      7. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đt trụ sở chính.

…………


Một số văn bản có liên quan

      Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm có một số văn bản liên quan có thể tham khảo như sau:

  • Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
  • Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  • Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP
  • Nghị định 161/2017/NĐ-CP về sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm . Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G