NGHỊ ĐỊNH 21/2010/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

      Nghị định 21/2010/NĐ-CP quy định về quản lý biên chế công chức, bao gồm: nguyên tắc quản lý biên chế công chức, căn cứ xác định biên chế công chức, nội dung quản lý biên chế công chức.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt Nghị định 21/2010/NĐ-CP

      Nguyên tắc quản lý biên chế công chức

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

      Căn cứ xác định biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương

 • Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định;
 • Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực;
 • Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành.

      Nội dung quản lý biên chế công chức

 • Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về biên chế công chức, hướng dẫn xác định biên chế công chức và quản lý biên chế công chức.
 • Lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm, điều chỉnh biên chế công chức.
 • Quyết định biên chế công chức; phân bổ, sử dụng biên chế công chức.

Nội dung Nghị định 21/2020/NĐ-CP

      Nghị định 21/2010/NĐ-CP quy định về quản lý biên chế công chức, bao gồm: nguyên tắc quản lý biên chế công chức, căn cứ xác định biên chế công chức, nội dung quản lý biên chế công chức nội dung cụ thể như sau:

Nghị định 21/2010/NĐ-CP
Nghị định 21/2010/NĐ-CP

TẢI NGHỊ ĐỊNH 21/2010/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 21/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

CHÍNH PHỦ

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

      Chương 1.

      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Nghị định này quy định về quản lý biên chế công chức, bao gồm: nguyên tắc quản lý biên chế công chức, căn cứ xác định biên chế công chức, nội dung quản lý biên chế công chức.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

      2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      3. Văn phòng Chủ tịch nước.

      4. Văn phòng Quốc hội.

      5. Kiểm toán Nhà nước.

      6. Tòa án nhân dân.

      7. Viện kiểm sát nhân dân.

      8. Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

      9. Các cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

      10. Các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, bao gồm:

      a) Các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước;

      b) Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam;

      c) Các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị – xã hội.

      Điều 3. Nguyên tắc quản lý biên chế công chức

      1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      2. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

      3. Kết hợp giữa quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức.

      4. Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

      5. Công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý biên chế công chức.


Các văn bản có liên quan

      Để tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật về vấn đề tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại các văn bản sau đây:

 • Nghị định 110/2015/NĐ-CP: sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức với các nội dung như: Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức; trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành ngày 29/10/2015.
 • Thông tư 07/2010/TT-BNV: hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức do Bộ Nội vụ ban hành với các nội dung như: Lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm, Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề, Chế độ thống kê và báo cáo về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức
 • Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 01/5/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: quy định cụ thể về điều kiện, căn cứ, trình tự thủ tục, tuyển dụng công chức, hướng dẫn tập sự, xét duyệt công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. 

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 01/5/2010 quy định về quản lý biên chế công chức do Chính Phủ ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G