NGHỊ ĐỊNH 46/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

     Nhu cầu thuê đất, thuê mặt nước của người dân ngày càng cao, đòi hỏi phải có quy định cụ thể điều chỉnh vấn đề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người thuê. Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất, nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 sang hình thức Nhà nước cho thuê đất và trường hợp nhà nước cho thuê mặt nước. Nghị định được Chính Phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 và chính thức có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2014.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

      Chính Phủ ban hành nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước với 3 chương, 34 Điều. Nội dung cơ bản của Nghị định này quy định về các vấn đề sau:

      Chương I: Các quy định chung

      Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

       Chương II: Quy định cụ thể

      Chương này gồm có 4 mục, quy định cụ thể về các vấn đề sau:

  • Mục 1: Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước;
  • Mục 2: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước;
  • Mục 3: Thu nộp tiền thuế đất, thuê mặt nước;
  • Mục 4: Trách nhiệm quản lý nhà nước về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và xử lý nội dung chuyển tiếp, tồn tại.

       Chương III: Điều khoản thi hành 

Nghị định 46/2014/NĐ-CP
Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

      Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có nội dung như sau:

TẢI NGHỊ ĐỊNH 46/2014/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp:

1.Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai.

2. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai.

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất.

4. Nhà nước gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất.

5. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) sang hình thức Nhà nước cho thuê đất.

6. Nhà nước cho thuê mặt nước.


Một số văn bản liên quan đến Nghị định 46/2014/NĐ-CP

      Luật Đất Đai 2013: Quy định về các trường hợp Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất. Các trường hợp Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất. Bên cạnh đó, Luật Đất Đai quy định chi tiết vấn đề Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất; quy định về các đối tượng được thuê đất có mặt nước và việc sử dụng hiệu quả đất có mặt nước.

      Luật Đầu Tư 2014: Theo Luật, nhà đầu tư sẽ được hưởng một số ưu đãi về sử dụng đất. Trong trường hợp nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế. Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm. Bên cạnh đó nhà đầu tư khi tạm ngừng dự án đầu tư phải thông báo với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được xác nhận làm cơ sở cho việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng dự án.

      Luật Ngân sách nhà nước 2015: Theo nội dung của Luật này, tiền cho thuê đất là một trong những khoản thu mà ngân sách địa phương được hưởng 100%. Việc hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G