NGHỊ ĐỊNH 53/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

      Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, cuộc họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty).


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 53/2016/NĐ-CP

      Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

      Phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định 53/2016:

 • Phạm vi mà Nghị định 53 điều chỉnh là việc quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông hay cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 • Đối tượng áp dụng của Nghị định số 53 năm 2016 là người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan.

      Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định công ty phải có kế hoạch sử dụng lao động hằng năm để làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động, việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động phải công khai minh bạch theo quy định pháp luật.

      Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động xác định dựa trên số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Trong đó, Nghị định 53 của Chính phủ quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch căn cứ vào mức tiền lương trong hợp đồng lao động mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề và gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch của công ty như công ty có lợi nhuận hay không có lợi nhuận hoặc lỗ.

     Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Trong đó, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng và tăng thêm tương ứng từ 0.5 đến 2.5 dựa trên mức lợi nhuận công ty đạt được.

      Nghị định 53 năm 2016 xác định tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động và người quản lý công ty như sau:

 • Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân (bằng với kế hoạch), nếu vượt thì trích thêm 20% lợi nhuận nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương;
 • Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân (bằng lợi nhuận), nếu thấp hơn tối đa không quá 01 tháng tiền lương.

      Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động để chi thưởng cho người quản lý công ty.


Nội dung Nghị định 53/2016/NĐ-CP

      Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước có nội dung như sau:


TẢI NGHỊ ĐỊNH 53/2016/NĐ-CP


Nghị định 53/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 53/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tin thưởng đi với công ty có cổ phn, vn góp chi phi của Nhà nước.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Nghị định này quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, cuộc họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty).

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi là người đại diện vốn nhà nước).

      2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được Chính phủ giao thực hiện quyn, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước).

      3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

      Điều 3. Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng

      1. Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

      2. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (sau đây gọi chung là người quản lý công ty) gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

      3. Việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước như sau:

 • Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
 • Công điện 119/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 • Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội
 • Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments