NGHỊ ĐỊNH 56/2015/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

     Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 56/2015/NĐ-CP

      Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

      Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như:

      Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

      Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

      Thời điểm thực hiện việc đánh giá: Đánh giá theo từng năm và tổ chức đánh giá vào tháng 12 hàng năm.

      Cụ thể tiêu chí đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở các mức:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung Nghị định 56/2015/NĐ-CP

      Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có nội dung như sau:


TẢI NGHỊ ĐỊNH 56/2015/NĐ-CP


Nghị định 56/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 56/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 nơm 2008;
 • Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
 • Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

      Điều 2. Giải thích từ ngữ

     1. Cấp có thẩm quyền là tổ chức hoặc người đứng đầu được giao quyền quyết định và quản lý đối với chức vụ, chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

     2. Người đúng đầu là người được bầu cử, phê chuẩn để bổ nhiệm hoặc người được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, được giao thẩm quyền trực tiếp quản lý, sử dụng, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.

      Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

      1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

      2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

      3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

     4. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

      Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

     5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

 • Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộcông chứcviên chức
 • Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộcông chứcviên chức
 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộcông chứcviên chức tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định 282/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộcông chứcviên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020

     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments