NGHỊ ĐỊNH 68/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

      Trong thực tế có nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Chính điều này đặt ra trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước. Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và một số biện pháp tổ chức thi hành Luật. Nghị Định này được Chính Phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Quang Huy cung cấp đến bạn thông tin về Nghị định 68/2018/NĐ-CP.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

      Chính phủ ban hành nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước với 6 Chương và 37 Điều. Nội dung cơ bản của Nghị định này quy định về các vấn đề như sau:

      Chương I: Các quy định chung

      Chương II: Thiệt hại được bồi thường

      Nội dung chương này bao gồm các quy định cụ thể về thiệt hại được bồi thường như sau:

 • Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 23 của Luật;
 • Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều 23 của Luật;
 • Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật;

      Chương III: Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường

      Các quy định ở chương này tập trung vào các nội dung cụ thể về các vấn đề:

 • Thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;
 • Cách thức xác minh thiệt hại quy định tại Điều 45 của Luật;
 • Tài liệu, chứng cứ làm căn cứ xác minh thiệt hại quy định tại Điều 45 của Luật;

      Chương IV: Trách nhiệm hoàn trả

      Nội dung chương này bao gồm các quy định cụ thể về Trách nhiệm hoàn trả như sau:

 • Xác định mức hoàn trả quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 65 của Luật;
 • Giảm mức hoàn trả quy định tại Khoản 4 Điều 65 của Luật;
 • Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả quy định tại Điều 66 của Luật;

      Chương V: Trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

      Các quy định ở chương này tập trung vào các nội dung cụ thể về các vấn đề:

 • Xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 40 của Luật;
 • Xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại Khoản 4 Điều 41 của Luật;
 • Thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước;

      Chương VI: Điều khoản thi hành

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP
Nghị định số 68/2018/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

      Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có nội dung như sau:

TẢI NGHỊ ĐINH 68/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 68/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số Điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Luật) về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và một số biện pháp tổ chức thi hành Luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người yêu cầu bồi thường, người giải quyết bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.


Một số văn bản có liên quan Nghị định 68/2018/NĐ-CP

      Luật tổ chức Chính Phủ 2015: Theo đó Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật là lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước, thi hành án.

      Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017: Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G