NGHỊ ĐỊNH 72/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

       Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm chi chế độ thù lao, chế độ hội họp và chế độ công tác phí trong nước. Qua bài viết sau đây chúng tôi Luật Nguyễn Quang Huy sẽ thông qua nội dung của nghị định 72/2017/NĐ-CP:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung nghị định 72/2017/NĐ-CP

      Chi chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng: 3.900.000 đồng;
 • y viên Hội đồng: 3.250.000 đồng.

      Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

      Chi chế độ công tác phí đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Nội dung nghị định 72/2017/NĐ-CP

      Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung như sau:


Nghị định 72/2017/NĐ-CP
Nghị định 72/2017/NĐ-CP

TẢI NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 72/2017/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 72/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Nghị định này quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm chi chế độ thù lao, chế độ hội họp và chế độ công tác phí trong nước.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

      Điều 3. Nội dung chi

      Chi chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

      a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng: 3.900.000 đồng;

      b) Ủy viên Hội đồng: 3.250.000 đồng.

      Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

      Chi chế độ công tác phí đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

      Điều 4. Nguồn kinh phí

      Kinh phí thực hiện Nghị định này do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

      Điều 5. Hiệu lực thi hành

      Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

      Bãi bỏ quy định: “Thành viên Hội đồng quản lý được hưởng chế độ thù lao do Thủ tướng Chính phủ quy định” tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 6. Trách nhiệm thi hành

      Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Các văn bản có liên quan đến

      Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên để, phù hợp với sự thay đổi thực tế xã hội hiện nay thì Quốc hội đã ban hành một số văn bản pháp luật để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

 • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Là Văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như: chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, chế độ hưu trí, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất…
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hướng dẫn chi tiết về một số điều luật như điều 3, Điều 4, Điều 5 chế độ thai sản, Điều 6,Điều 7, Điều 8, Điều 9,Điều 10 chế độ hưu trí…
 • Quyết Định 166/QĐ-BHXH – Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bhxh, chi trả các chế độ bhxh, bhtn.
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 • Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G