NGHỊ ĐỊNH 98/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ

      Ngày 28/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung nghị định 98/2013/NĐ-CP

      Nghị định 98/2013/NĐ-CP đã quy định giảm mức phạt trong kinh doanh bảo hiểm

     Hành vi cung cấp, sử dụng tài liệu minh họa bán hàng Bảo hiểm nhân thọ không rõ rành hoặc không đầy đủ sẽ chỉ chịu phạt cảnh cáo so với mức phạt trước đây là 50 triệu đồng. Đây là nội dung được nêu trong Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số ban hành ngày 28/8 vừa qua. Hành vi ép buộc phải giao kết các hợp đồng bảo hiểm bổ trợ kèm với hợp đồng bảo hiểm chính cũng chỉ bị phạt tối đa là 50 triệu, thay cho mức 70 triệu như trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp vi phạm sẽ  bị đình chỉ họat động từ 2 đến 3 tháng với hoạt động có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm.

      Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2013, thay thế  Nghị định 41/2009/NĐ-CP  và 105/2010/NĐ-CP.


Nội dung Nghị định 98/2013/NĐ-CP

      Ngày 28/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2013/NĐ – CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 98/2013/NĐ-CP


Nghị định 98/2013/NĐ-CP
Nghị định 98/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 98/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ

  • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  • Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
  • Căn cứ Luật kinh doanh bo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;
  • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
  • Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

      2. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số thì áp dụng theo quy định tại các văn bản đó để xử phạt.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định này.

      2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

      Điều 3. Hình thức xử phạt

      1. Hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số bao gồm:

      a) Cảnh cáo;

      b) Phạt tiền.

      Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đi với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

      Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức xử phạt đối với cá nhân trừ trường hợp quy định tại Điều 13, Khoản 4 Điều 18, Điều 21, Điều 22, Khoản 3, Khoản 4 Điều 24, Điều 34, Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 36, Khoản 2 Điều 40, Khoản 2 Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Khoản 3 Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 50 và Khoản 2 Điều 51 của Nghị định này chỉ áp dụng riêng đối với tổ chức.

      Mức xử phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm.

      2. Hình thức xử phạt bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số bao gồm:

      a) Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

      Tước quyền sử dụng Chứng chỉ đại lý bảo hiểm có thời hạn;

      Đình chỉ hoạt động có thời hạn một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

      Đình chỉ hoạt động đại lý bảo hiểm có thời hạn;

      Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

      b) Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số:

      Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có thời hạn;

      Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Nghị định 98/2013/NĐ – CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số:

      Luật xử lý vi phạm hành chính 2012: Ngày 20/6/2012, Quốc hội chính thức thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. So với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Luật ra đời có rất nhiều quy định mới, mức xử phạt cũng nặng hơn nhiều so với trước đây. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013

      Nghị định 28/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

      Nghị định 73/2016/NĐ-CP: Quy định chtiết thi hành Luật kinh doanh bảo him và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo him. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

      Thông tư số 36/2019/TT-BTC: Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư này áp dụng đối với công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán, đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 98/2013/NĐ – CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ s. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


      

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G