NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI DO SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

 • Điều kiện ( đóng BHXH được từ đủ 20 năm trở lên và thuộc 1 trong những TH sau):
 • Nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
 • Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Mức hưởng: tính dựa trên số năm đóngmức bình quân tiền lương tham gia đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Cơ sở pháp lý:


Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

      Căn cứ tại Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động như sau:

 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2019 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

      Như vậy, điều kiện trước tiên là người lao động phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên, đủ tuổi về hưu theo quy định của Điều trên. Và người lao động phải tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu có mức suy giảm khả năng lao động theo quy định của điều này thì sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Cụ thể:

Nghi hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Mức hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động

Mức hưởng lương hưu hàng tháng

      Căn cứ tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội:

 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2019 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

      Cũng căn cứ tại điều luật này, cách tính chế độ hưu trí như sau: mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động được tính như như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

      Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: 

      Ông A làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 62%, nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2019 khi 56 tuổi 7 tháng, có 29 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

 • Số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông A là 29 năm 7 tháng, số tháng lẻ là 7 tháng được tính là 1 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của ông A được làm tròn là 30 năm.
 • Do ông A nghỉ hưu năm 2019 nên 17 năm đầu tính bằng 45%;
 • Từ năm thứ 18 đến năm thứ 30 là 13 năm, tính thêm: 13x 2% = 26%;
 • Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 26% = 71%.
 • Ông A nghỉ hưu khi 56 tuổi 7 tháng (nghỉ hưu trước tuổi 60 theo quy định là 3 năm 5 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 6% ( số láng lẻ 7 tháng không bị giảm trừ).

      => Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông A sẽ là 71% – 6% = 65% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

      Theo quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

      Cũng trong quy định tại điều này thì mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

      Thời gian đóng bảo hiểm được hưởng tối đa 75% theo từng năm nghỉ hưu như sau:

 • Đối với Nữ: 30 năm
 • Đối với Nam:
Nghi hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

      Ví dụ: Cách tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần khi nghỉ hưu: 

      Ông B nghỉ hưu năm 2019, tại thời điểm đó ông đủ 60 tuổi và đóng bảo hiểm được tròn 35 năm.

 • Ông B sẽ được hưởng mức lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.
 • Ngoài ra, số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng hưởng tỉ lệ lương hưu tối đa (tại 2019 là 32 năm) là 3 năm nên ông B được hưởng mức trợ cấp một lần bằng:

0,5 x 3 = 1,5 tháng mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

Thủ tục, hồ sơ

      Khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện để về hưu sớm theo quy định của luật bhxh thì cần phải làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội

      Theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa….

      Theo quy định tại điều này, người lao động khi đã đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động cần chuẩn bị những hồ sơ như sau:

 • Sổ bảo hiểm xã hội đã được công ty chốt sổ
 • Quyết định nghỉ việc, hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng hưởng chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội
 • Kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa

Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

      Căn cứ tại Khoản 2 Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (chế độ nghỉ chờ hưu trí) gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Đơn đề nghị hưởng lương hưu.
 • Đối với người đang chấp hành hình phạt tù thì cần thêm giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu.
 • Đối với trường hợp xuất cảnh trái phép thì cần thêm văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.
 • Đối với người mất tích trở về thì cần có Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

Nơi nộp hồ sơ

      Nếu người lao động tại thời điểm nghỉ việc hưởng lương hưu vẫn đang đi làm dưới sự quản lý của công ty thì người lao động sẽ nộp hồ sơ cho công ty và công ty sẽ có trách nhiệm nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm.

     Nếu người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nộp hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi cư trú.

Thời hạn giải quyết

      Theo quy định tại Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: 

       Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động (đối với trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội), hoặc người lao động (trong trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hay tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

      Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


     Trên đây là những phân tích của chúng tôi về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Nếu nội dung còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top