NGHỊ QUYẾT 01/2017/NQ-HĐTP BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

      Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP quy định về Danh mục biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP được thông qua ngày 06/01/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Luật Quang Huy xin được thông tin đến bạn những nội dung cơ bản của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP trong bài viết dưới đây.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

      Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
Danh mục bao gồm 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự; trong đó, đáng chú ý là một số biểu mẫu như: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sĐơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩmĐơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩmĐơn kháng cáo; Đơn khởi kiệnBiên bản định giá tài sảnĐơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sảnBiên bản lấy lời khai của đương sựBiên bản lấy lời khai của người làm chứngBiên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

Nghị Quyết 01/2017/NQ-HĐTP
Nghị Quyết 01/2017/NQ-HĐTP

Nội dung Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

      Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP quy định ban hành một số các danh mục biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017.

TẢI NGHỊ QUYẾT 01/2017/NQ-HĐTP

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng dân sự;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong tố tụng dân sự

1.Ban hành 93 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

2. Các biểu mẫu khác sẽ tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện (nếu có) những vướng mắc đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn bổ sung kịp thời.

 Nơi nhận:
– Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
– Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
– Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
– Ban chỉ đạo CCTPTƯ;
– Ban Nội chính Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ (02 bản);
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Bộ Tư pháp;
– Các TAND và TAQS;
– Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;
– Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

DANH MỤC

93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

      Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

      Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự

      Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

      Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

      Mẫu số 05-DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

      Mẫu số 06-DS Quyết định trưng cầu giám định


Một số văn bản liên quan đến Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

  • Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014: Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dânvới chức năng, quyền hạn của hội đồng thẩm phán toàn án nhân dân đã đưa ra quyết định ban hành nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP quy định về biểu mẫu tố tụng dân sự
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự .  trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự)… qua đó hội đồng thẩm phán xem xét ban hành từng loại biểu mẫu đối với từng vụ việc, vụ án dân sự.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự theo quy định của pháp luật. Nếu có vướng mắc cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G