NGHỊ QUYẾT 03/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

      Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định chung của BLTTDS năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn các nội dung cơ bản của Nghị quyết này. 


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP

      Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 03/12/2012. Nghị quyết này có hiệu lực từ 01/07/2013, bao gồm 26 Điều và 02 biểu mẫu văn bản dùng trong tố tụng dân sự. Cụ thể:

  • Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự
  • Quy định về cách ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định dân sự
  • Quy định về xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự
  • Quy định về hoạt động kinh doanh, thương mại và tiêu chí xác định vụ án tranh chấp về kinh doanh thương mại
  • Quy định về thẩm quyền của Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; thẩm quyền theo cấp, thẩm quyền theo lãnh thổ, thẩm quyền của Tòa án theo lựa chọn của nguyên đơn.
  • Một số trường hợp phải từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng. 
  • Quy định về quyền ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
  • Quy định về các giấy tờ, tài liệu mà người được đương sự nhờ làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải xuất trình cho Tòa án.
  • Quy định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự trong từng trường hợp cụ thể.

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP

Nội dung Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP

      Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.  Nội dung của Nghị quyết này như sau:


TẢI NGHỊ QUYẾT 03/2012/NQ-HĐTP


HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2012/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 NGHỊ QUYẾT

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011 (sau đây viết tắt là BLTTDS);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.

Điều 2. Về nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các vụ việc dân sự

1. Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Chương III Phần thứ nhất của BLTTDS, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tố tụng dân sự được thực hiện như sau:

a) Tòa dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại các Điều 25, 26, 27 và 28 của BLTTDS;

b) Toà kinh tế có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và Điều 30 của BLTTDS; các tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà một hoặc các bên không có đăng ký kinh doanh, nhưng đều có mục đích lợi nhuận;

c) Toà lao động có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu về lao động quy định tại Điều 31 và Điều 32 của BLTTDS;

d) Trong trường hợp căn cứ vào hướng dẫn tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này mà khó xác định được tranh chấp hoặc yêu cầu đó thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Toà chuyên trách nào, thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phân công cho một Toà chuyên trách giải quyết theo thủ tục chung. Trường hợp sau khi thụ lý vụ việc dân sự mới phát hiện được vụ việc dân sự thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Toà chuyên trách khác, thì Toà chuyên trách đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục chung, nhưng cần ghi số, ký hiệu và trích yếu trong bản án, quyết định theo đúng hướng dẫn tại Điều 3 của Nghị quyết này.


Một số văn bản liên quan nội dung Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP

      Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011: Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện, yêu cầu giải quyết việc dân sự để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn chi tiết việc áp dung quy định tại phần chung của Bộ luật này.

      Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: Bộ luật tố tụng dân sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và bắt đầu đi vào hiệu lực ngày 1/7/ 2016 thay thế cho Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011. Mặc dù Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 đã hết hiệu lực, nhưng Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn chi tiết việc áp dung quy định tại phần chung của Bộ luật này vẫn được áp dụng vì chưa có Nghị quyết khác thay thế. Các quy định tại phần chung của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có thể được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị quyết này.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments