NGHỊ QUYẾT 03/2017/NQ-HĐTP CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TÒA ÁN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

      Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP được ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao quy định về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Toà án. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin tới bạn về nội dung Nghị quyết này.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

     Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Toà án như sau:

 • Nguyên tắc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
 • Bản án, quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
 • Bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
 • Trách nhiệm của Chủ tọa phiên tòa, phiên họp trong việc công bố bản án, quyết định
 • Thời hạn công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
 • Mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định của Tòa án
 • Đính chính bản án, quyết định được công bố không chính xác
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

Nội dung Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

       Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐTP được ban hành ngày 16/3/2017 quy định về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Toà án có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 03/2017/NQ-HĐTP


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________________

Số: 03/2017/NQ-HĐTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố bản án, quyết định

trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

___________________

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 • Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
 • Để áp dụng đúng và thống nhất việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
 • Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Điều 2. Nguyên tắc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

1. Việc công bố bản án, quyết định phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Việc công bố bản án, quyết định không được xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Bản án, quyết định được công bố phải bảo đảm chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Nghị quyết này.

4. Không được sử dụng bản án, quyết định công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật.


Một số văn bản liên quan Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

     Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP được ban hành ngày 16/3/2017 quy định về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Toà án có liên quan đến khá nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Luật tổ chức toà án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Toà án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Toà án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Toà án nhân dân.
 • Công văn 144/TANNDTC-PC quy định về việc thi hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Toà án theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

        Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *