NGHỊ QUYẾT 201/2019/NQ-HĐND BỔ SUNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT 169/2018/NQ-HĐND VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2019

      Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND

      Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Nội dung nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND

      Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành có nội dung như sau:
Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND

TẢI NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 201/2019/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 201/2019/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 169/2018/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Để thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020;
 • Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

      Điều 1. Bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, cụ thể như sau:

      1. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (đơn vị tính: người)

 • Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 219.000 người;
 • Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 5.228 người;
 • Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 210.061 người.

      2. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (đơn vị tính: %)

 • Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 31,26% tổng số lực lượng lao động của tỉnh;
 • Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 0,74% tổng số lực lượng lao động của tỉnh;
 • Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 29,98% tổng số lực lượng lao động của tỉnh.

      3. Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (đơn vị tính: %)

 • Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 9,46%;
 • Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 277,75%;
 • Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 14,15%.

      Điều 2. Tổ chức thực hiện

      1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

      2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

      Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2019.


Một số văn bản liên quan

      Một số văn bản liên quan đến nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành như sau:

 • Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND: quy định về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 • Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2018: quy định về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội  do Chính phủ ban hành
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014: quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *