NGHỊ QUYẾT 58/1998/NQ-UBTVQH10 VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1991

      Giao dịch về nhà ở rất thông dụng và thường mang giá trị lớn. Trong hệ thống quy phạm pháp luật thực định, chế định về nhà ở luôn chiếm vị trí quan trọng và đang ngày càng được hoàn thiện với sự ra đời của một loạt các văn bản luật và dưới luật: Luật Nhà ở 2014, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 1995, Pháp lệnh về nhà ở 1991, Pháp lệnh hợp đồng dân sự 1991, Pháp lệnh thừa kế 1990… Hiện nay, giao dịch về nhà ở được điều chỉnh tập trung bởi các văn bản như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014. Đặc biệt, các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước năm 1991 được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10. Với bài viết dưới đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ trình bày nội dung cụ thể Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10. 


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10

       Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 quy định về giao dịch dân sự về nhà được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 bao gồm 4 mục và 18 điều khoản bao gồm:

  • Mục 1: Những quy định chung: quy định về các nguyên tắc giải quyết giao dịch dân sự về nhà ở sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 và phạm vi áp dụng.
  • Mục 2: Giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân: bao gồm các giao dịch về cho thuê nhà, cho mượn, cho ở nhờ, các quan hệ về mua bán, tặng cho, đổi nhà, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và thừa kế nhà ở….
  • Mục 3: Giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức: các giao dịch giữa cơ ban tổ chức với cá nhận trong viêc thuê, mượn nhà. Và các quan hệ mua bán nhà ở, đổi nhà ở, tặng cho nhà ở, thừa kế nhà ở giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức.
  • Mục 4: Điều khoản thi hành: Áp dụng các quy định của Nghị quyết để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.

      Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 sau khi được triển khai vào giữa năm 1998 đến nay đã tạo nên môi trường pháp lý thuận lợi giải quyết các vấn đề giao dịch dân sự về nhà ở dược xác lập trước năm 1991 và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng.

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10
Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10

Nội dung Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 

      Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 quy định về giao dịch dân sự về nhà được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 và chính thức có hiệu lực vào ngày ngày 20 tháng 8 năm 1998 quy định những nội dung cơ bản như sau:


TẢI NGHỊ QUYẾT 58/1998/NQ-UBTVQH10 


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 58/1998/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1998

 NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1991

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Để thi hành Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 ngày 28 tháng 10 năm 1995 về việc thi hành Bộ luật dân sự;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 ngày 10 tháng 5 năm 1997,

QUYẾT NGHỊ:

Mục 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc giải quyết Các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 (ngày Pháp lệnh nhà ở năm 1991 có hiệu lực) được giải quyết theo quy định của Nghị quyết này; việc giải quyết phải được thực hiện từng bước phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước và phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Khuyến khích, tôn trọng sự thoả thuận của các bên tham gia giao dịch dân sự, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong nội bộ nhân dân; tránh lãng phí của cải, vật chất phát sinh do việc đòi lại nhà gây ra;

2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; trong quá trình giải quyết cần quan tâm thích đáng đối với bên tham gia giao dịch dân sự là người có công với cách mạng, người thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, người nghèo đang phải thuê nhà ở, mượn nhà ở;

3. Giữ vững ổn định xã hội, có khả năng thực thi và được nhân dân đồng tình.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Nghị quyết này được áp dụng đối với các giao dịch dân sự về nhà ở đang thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức, bao gồm:

a) Thuê nhà ở;

b) Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở;

c) Mua bán nhà ở;

d) Đổi nhà ở;

đ) Tặng cho nhà ở;

e) Thừa kế nhà ở;

g) Quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân.

2. Nghị quyết này không áp dụng đối với giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia.


Một số văn bản liên quan Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10

  • Hiến pháp năm 1992: quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
  • Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 ngày 10 tháng 5 năm 1997 tập chung xây dựng các dự án luật để trình quốc hội tại kì họp thứ 11 và đưa ra biện pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh.
  • Bộ luật dân sự 1995 quy định về các giao dịch dân sự về cơ bản tạo hành lang pháp lí cho các giao dịch của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G