QUYẾT ĐỊNH 02/2018/QĐ-UBND VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018 VÀ NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC (KHÔNG THIẾU HỤT BẢO HIỂM Y TẾ) GIAI ĐOẠN 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

      Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 012018/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định này quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

      Tổ chức thưc hiện của một số cơ quan, cụ thể:

 • Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện nhận thẻ bảo hiểm y tế từ đầu năm; đồng thời báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bo hiểm y tế).
 • Sở Y tế tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các tuyến; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong đó có hộ cận nghèo.
 • Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng, trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội xác định đối tượng và tiến hành cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân theo đúng quy định.

Nội dung quyết định 584/QĐ-BHXH năm 2020

      Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:


Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 02/2018/QĐ-UBND NĂM 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018 VÀ NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC (KHÔNG THIẾU HỤT BẢO HIỂM Y TẾ) GIAI ĐOẠN 2017-2018 TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chun nghèo tiếp cận đa chiáp dụng cho giai đon 2016-2020;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 ca Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
 • Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;
 • Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 1tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2744/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018.

      1. Phạm vi điều chỉnh:

      Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

      2. Đối tượng áp dụng:

      a) Đối tượng được hỗ trợ:

      Người thuộc hộ gia đình cận nghèo không thuộc diện được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 3 chương I Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và không bao gồm những người đang được các chương trình, dự án của nhà nước hoặc của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức hợp pháp khác hỗ trợ tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

      Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) không thuộc các đối tượng hỗ trợ mua BHYT từ các chương trình khác.

      b) các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

      Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí

      1. Mức hỗ trợ:

      Kinh phí địa phương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

      2. Nguồn kinh phí thực hiện:

      a) Tổng kinh phí thực hiện: 32.728 triệu đồng (dự kiến).

      b) Kinh phí do Ngân sách Trung ương cấp 70% là: 22.909 triệu đồng.

      c) Kinh phí địa phương cấp phần còn lại 30% là: 9.819 triệu đồng.

      Điều 3. Thời gian thực hiện

      a) Đối với hộ cận nghèo: bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày hết ngày 31/12/2018.

      b) Đối với hộ nghèo đa chiềthiếu hụt: bắt đầu từ ngày 10/5/2017 đến hết ngày 31/12/2018.

      Điều 4. Tổ chức thực hiện

      1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện nhận thẻ bảo hiểm y tế từ đầu năm; đồng thời báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

      2. Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bo hiểm y tế).

      3. Sở Y tế tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các tuyến; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong đó có hộ cận nghèo.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế;
 • Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
 • Công văn 5219/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và văn bản liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *