QUYẾT ĐỊNH 03/2015/QĐ-UBND THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

      Quyết định 03/2015/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 03/2015/QĐ-UBND 

      Quyết định này quy định về việc những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

      Nguồn kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ đóng

      Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2015 được chịu trách nhiệm thi hành bởi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.


Nội dung quyết định 03/2015/QĐ-UBND 

      Quyết định 03/2015/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nội dung như sau

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 03/2015/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006; Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008 và Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
 • Căn cứ Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
 • Căn cứ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã;
 • Theo sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 184/HĐND-TTHĐ ngày 06/11/2014 và đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 311/TT-CAT(PV28) ngày 30/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Công an viên thường trực cấp xã được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế như những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyên cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.

      Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

      Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho mỗi xã là 01 Công an viên thường trực cấp xã.

      Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện cho Công an viên thường trực cấp xã được bố trí thêm tại xã loại 1, xã loại 2, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh (nếu có) do ngân sách cấp huyện tự cân đối.

      Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; trong trường hợp quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn có thay đổi thì áp dụng theo quy định đó.

      Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Bộ Công an;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Bảo hiểm xã hội tỉnh;
– Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;

– CPVP, Trung tâm TH-CB tỉnh;
– Lưu: VT, KTTH, VX, TH, NC.
D:\Dropbox\ANH.2015\Cong an\QDQPPL về
bảo hiểm cho CATT (hoan chinh).doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Phước Thanh


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì việc đóng bảo hiểm xã hội rất quan trọng, đặc biệt là việc được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm hội. Vì vậy các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản có liên quan như sau

 • Nghị định 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Luật 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND Về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND Về mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 03/2015/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *