QUYẾT ĐỊNH 04/2017/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU” THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

      Quyết Định 04/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu” và “doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết Định 04/2017/QĐ-UBND

      1. Đối với danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”:

      Các doanh nghiệp được tham gia xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” phải đảm bảo các điều kiện sau:

      a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động, an toàn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp;

      b) Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước;

      c) Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; hàng năm có mức nộp ngân sách (trừ khoản nộp tiền cấp quyền sử dụng đất và thuế xuất nhập khẩu) từ 10 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; 30 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp có quy mô lớn hơn;

      d) Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và có mức thu nhập bình quân người lao động từ 5 ln mức lương cơ sở trở lên;

      e) Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động;

      f) Trong thời gian xét tôn vinh, doanh nghiệp được tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức Bằng khen cấp Bộ, ngành, thành phố trở lên;

      g) Tổ chức Đảng (nếu có) đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”; tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên (nếu có) đạt vững mạnh;

      h) Doanh nghiệp tiêu biểu cho xu thế phát triển của từng thời kỳ: Thực hiện tốt chủ đề hành động hàng năm của thành phố; chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững; đầu tư đổi mới thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

      2. Đối với danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”

      Các doanh nhân được tham gia xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” phải đảm bảo các điều kiện sau:

      a) Doanh nghiệp do doanh nhân quản lý, điều hành được đề nghị danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” mới xét “Doanh nhân tiêu biểu”;

      b) Trong thời gian xét tôn vinh, doanh nhân được tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Bộ, ngành, thành phố trở lên; được xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nếu là đảng viên);

      c) Bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Nội dung Quyết Định 04/2017/QĐ-UBND

      Quyết Định 04/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu” và “doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng có nội dung như sau:


Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 04/2017/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU” THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;
  • Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  • Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
  • Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1325/TTr-SNV ngày 16/6/2017 và Báo cáo thẩm định số 104/BCTĐ-STP ngày 28/12/2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017 và thay thế Quyết định số 2706/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng

      Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Nội vụ; Ban TĐ-KT TW;
– Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
– TTTU, TT HĐND TP;
– Đoàn ĐB Quốc hội HP;
– CT, các PCT UBND TP;
– Như điều 3;
– VCCI Hải Phòng;
– Liên minh các HTX và DN H
i Phòng;
– CVP, PCVP;
– Sở Tư pháp;
– Công báo thành phố; Báo Hải Phòng;
Đài PTTH H
i Phòng; Cổng TTĐT thành phố;
– Ban TĐKT TP;
– Lưu: VT, SNV (10
)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

 

QUY CHẾ

XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU” THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng, trách nhiệm thi hành việc xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” ở thành phố Hải Phòng.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh hoặc có chi nhánh sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố; có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và cấp đăng ký kinh doanh từ 5 năm trở lên.

      2. Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) có quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp liên tục từ 3 năm trở lên, doanh nghiệp tham dự xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” của năm bình xét.

      Điều 3. Giải thích từ ngữ

      1. Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” thành phố Hải Phòng là hình thức tôn vinh đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố; có thành tích tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố và góp phần nâng cao đời sống người lao động.

      2. Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng là hình thức tôn vinh đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố; có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố và góp phần nâng cao đời sống người lao động.

      3. Mức lương cơ sở là mức lương do Chính phủ quy định được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

      Điều 4. Nguyên tắc xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu”

      1. Việc xét, tôn vinh danh hiệu không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp; không hạn chế số lượng, đối tượng tham dự.

      2. Xét chọn từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng theo các tiêu chí lựa chọn. Khônnhất thiết phải đủ số lượng nếu tiêu chí, tiêu chuẩn không đảm bảo theo quy chế.

      3. Việc xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng và đảm bo tính tiêu biểu trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân hoặc phát hiện, giới thiệu của các cơ quan, đơn vị; tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

Quyết định 777/QĐ-BHXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội việt nam

  • Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở Hữu
  • Thông Tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành
  • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại nghị định 61/2015/nđ-cp quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội – bộ tài chính ban hành
  • Quyết định 2468/QĐ-BHXH năm 2019: về quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm
  • Quyết định 38/2019/QĐ-TTG: sửa đổi quyết định 60/2015/qđ-ttg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thủ tướng chính phủ ban hành

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết Định 04/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu” và “doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *