QUYẾT ĐỊNH 10/2018/QĐ-UBND VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC (KHÔNG BỊ THIẾU HỤT BẢO HIỂM Y TẾ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

      Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 10/2018/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

      Tổ chức thực hiện:

      Bảo hiểm xã hội tỉnh

 • Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hàng năm tổng hợp đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế), lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.
 • Hướng dẫn quy định về quản lý thu, cấp và quản lý thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh.

      Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo (theo tiêu chí nghèo đa chiều), có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế), gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ cho các đối tượng.

      Sở Tài chính

 • Tham mưu phân bổ dự toán kinh phí hằng năm cho các đơn vị để thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế). Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

      Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung quyết định 10/2018/QĐ-UBND năm 2018

      Quyết định 10/2018/QĐ-UBND năm 2018 về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 10/2018/QĐ-UBND NĂM 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/2018/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC (KHÔNG BỊ THIẾU HỤT BẢO HIỂM Y TẾ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
 • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

      1. Phạm vi điều chỉnh

      Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

      2. Đối tượng áp dụng

      a) Là người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) được quy định tại Quyết định s 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chun nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

      Những người đã được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS thì không được hỗ trợ theo Quyết định này.

      b) Các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý, thực hiện chính sách.

      Điều 2. Mức hỗ trợ, thời điểm áp dụng

      1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%).

      2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2018.

      Điều 3. Nguồn kinh phí

      1. Nguồn ngân sách Trung ương.

      2. Nguồn ngân sách địa phương.

      Điều 4Lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí

      1. Lập dự toán kinh phí

      Hàng năm, căn cứ vào số lượng đối tượng thực tế được hỗ trợ của năm trước, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này từ ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế;
 • Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
 • Công văn 5219/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và văn bản liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *