QUYẾT ĐỊNH 1024/QĐ-BHXH NĂM 2015 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Cơ sở pháp lí


Tóm tắt nội dung Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015

       Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

 • Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Đăng ký ngng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Nội dung Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015

      Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung cụ thể như sau:

Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015
Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1024/QĐ-BHXH NĂM 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1024/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

      Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

      Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.

     Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổ chức I-VAN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,


Một số văn bản có liên quan

       Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có một số văn bản liên quan như sau:

 • Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Quyết định 1122/QĐ-BYT năm 2016 về Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh Mục dùng chung (phiên bản số 3) gồm 04 danh Mục sau: Danh Mục dịch vụ kỹ thuật; danh Mục thuốc tân dược; danh Mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền; danh Mục bệnh y học cổ truyền.
 • Quyết định 803/QĐ-BYT năm 2016 Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Danh mục đợt 1 (tại Phụ lục kèm theo) bao gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp là tương đương giữa các danh mục ban hành kèm theo các Thông tư sau đây: Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư 43); thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (gọi tắt là Thông tư 50).

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G