QUYẾT ĐỊNH 1035/QĐ-BHXH NĂM 2015 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

     Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. Văn bản này quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo him xã hội đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động và người tham gia bảo him xã hội.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015

Nội dung ghi, xác nhận, chốt sổ BHXH

      Nội dung ghi trên bìa sổ BHXH: Nội dung ghi trên trang 2 được Quyết định 1035 quy định: Tên cơ quan ban hành mẫu sổ BHXH: Ghi cụm từ “BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM” mầu đen bằng chữ in hoa, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa, phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

      Nội dung ghi trên trang tờ rời sổ BHXH:

 • Quá trình đóng BHXH được chia thành 05 cột, trong đó, Cột 3 “Diễn giải” được ghi như sau:

      Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, theo Quyết định số 1035/2015/BHXH, ghi các nội dung: “Tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH huyện …, tỉnh …; Thu nhập đóng quỹ HT, TT (đồng): Người tham gia đóng (đồng), Nhà nước hỗ trợ đóng (đồng).”

     Đối với người tham gia đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi các nội dung: “Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo: QĐ số….. ngày …/ …/.. Của……”

     Đối với người tham gia nghỉ thai sản, nghỉ ốm trên 14 ngày, nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động không đóng BHXH, BHTN: “Lý do không đóng ”

 • Quyết định 1035/QĐ-BHXH quy định việc ghi, xác nhận, chốt sổ BHXH như sau:

      Ghi, chốt sổ BHXH cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN (Phụ lục 4.2). Dưới phần ghi quá trình đóng BHXH, BHTN trong năm ghi các dòng chữ:

      Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: “Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm …. là …. tháng; Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là …. năm …. tháng. (Trong đó BHXH bắt buộc là …. năm …. tháng); Thời gian đóng BHTN chưa hưởng năm …. là …. tháng; Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là …. năm …. tháng.”

     Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: “- Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm …. là …. tháng; Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …../….. là …. năm …. tháng. (Trong đó BHXH bắt buộc là …. năm …. tháng);Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là …. năm …. tháng.”

 • Mã vạch hai chiều được Quyết định số 1035 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

     Mã vạch hai chiều mã hóa các thông tin cá nhân trên tờ rời sổ BHXH bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số sổ và các dòng xác nhận thời gian đóng BHXH chưa hưởng của người tham gia đã được ghi trên sổ BHXH và chuỗi ký tự kiểm tra.

      Mã vạch hai chiều được in trên tờ rời cuối cùng của một lần in và ghi bên trái, ngang hàng với dấu của BHXH.

      2. Phương thức ghi sổ bảo hiểm xã hội

 • In cấp tờ rời sổ BHXH lần đầu được Quyết định 1035/2015/QĐ-BHXH quy định như sau: in thời gian đóng BHXH hoặc thời gian công tác được tính là thời gian đóng BHXH trước đó chưa hưởng, nhưng chưa được cấp sổ BHXH.
 • In cấp tờ rời sổ BHXH khi người tham gia đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: in khoảng thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nội dung Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015

      Quyết định 1035/QĐ-BHXH ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. Bạn có thể tải nội dung theo đường dẫn dưới đây:


TẢI QUYẾT ĐỊNH 1035/QĐ-BHXH


Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015
Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1035/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Xét đề nghị của Trưởng Ban Sổ – Thẻ,

QUYT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thay thế Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội và Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu và số sổ bảo hiểm xã hội.

      Điều 3. Trưởng Ban sổ – Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

VỀ MẪU SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam)

      Điều 1. Phạm vi áp dụng

      Văn bản này quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo him xã hội đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động và người tham gia bảo him xã hội.

      Điều 2. Quy định cụm từ viết tắt

– Bảo hiểm xã hội: viết tắt là BHXH.

– Bảo hiểm thất nghiệp: viết tắt là BHTN.

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: gọi chung là BHXH tỉnh.

– Bảo him xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: gọi chung là BHXH huyện.

– Bệnh nghề nghiệp: viết tắt là BNN.

– Cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội: gọi chung là đơn vị.

– Hưu trí, tử tuất: viết tắt là HT, TT.

– Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện: gọi chung là người tham gia.

– Ốm đau: viết tắt là ÔĐ.

– Thai sản: viết tắt là TS.

– Tai nạn lao động: viết tắt là TNLĐ.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội như sau:

 • Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Theo đó, cơ quan bảo hiểm khi thực hiện rà soát sổ BHXH cần lưu ý một số điểm như sau: khi điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH thì hồ sơ phải bao gồm: giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên); nếu 01 người có từ 02 sổ BHXH trở lên mà thời gian đóng không trùng nhau hoặc 01 số sổ được cấp cho nhiều người thì tiến hành thu hồi sổ BHXH, hoàn chỉnh lại dữ liệu và tiến hành cấp lại sổ mới theo quy định; nếu 01 người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì ghi quá trình đóng theo thời gian tham gia bảo hiểm trước và hoàn trả lại số tiền BHXH, BHTN đã đóng trùng, không bao gồm lãi.
 • Công văn 1857/BHXH-CĐBHXH năm 2015 thông báo số sổ bảo hiểm xã hội ngưng giải quyết và thông tin các trường hợp đã giải quyết các chế độ có liên quan do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Theo đó Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP.HCM) có phối hợp với cơ quan chức năng điều tra các đơn vị có dấu hiệu giả mạo hồ sơ tham gia BHXH. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của 28 trường hợp số sổ BHXH đã được chốt (danh sách đính kèm).
 • Quyết định 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, người sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các điện kiện sau: Có chứng thư số theo quy định; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người sử dụng lao động được lựa chọn giao dịch thông qua: Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN.

     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G