QUYẾT ĐỊNH 1114/QĐ-BHXH NĂM 2017 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 1114/QĐ-BHXH năm 2017 quy định việc thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của quyết định 1114/QĐ-BHXH năm 2017

      Quyết định 1114/QĐ – BHXH năm 2017  quy định về việc thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam như sau:

 • Quy định về việc cấp phát tài khoản thư điện tử
 • Quy định về việc khóa tài khoản thư điện tử
 • Quy định về việc cấp lại mật khẩu tài khoản thư điện tử
 • Quy định về việc đặt tên tài khoản thư điện tử
 • Quy định về dung lượng tài khoản thư điện tử
 • Quy định về dung lượng file đính kèm
 • Quy định về kết cấu và trình bày một thư điện tử
 •  Quy định về nguyên tắc giao dịch qua thư điện tử
 • Quy định về việc quản lý và sử dụng tài khoản thư điện tử

      Tổ chức thực hiện việc thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

 • Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
 • Trách nhiệm của đơn vị sử dụng và người sử dụng
 • Xử lý vi phạm.

Nội dung của quyết định 1114/QĐ-BHXH năm 2017

       Quyết định 1114/QĐ-BHXH năm 2017 quy định việc thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có nội dung như sau:

 

Quyết định 1114/QĐ-BHXH năm 2017

 

TẢI QUYẾT ĐỊNH 1114/QĐ-BHXH năm 2017


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1114/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
 • Căn cứ Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

      Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Lưu: VT, CNTT(03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BHXH ngày 04/7/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      Chương I:

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chế này quy định việc thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trong hệ thống ngành BHXH bao gồm cơ quan BHXH các cấp, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi là đơn vị); cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị (sau đây gọi là cá nhân) nhằm phục vụ mục đích trao đổi thông tin phục vụ công việc.

      Điều 3. Các định nghĩa

      1. Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số qua mạng máy tính, Internet thông qua các hòm thư điện tử.

      2. Hệ thống thư điện tử là hệ thống thông tin quản lý các hòm thư điện tử và thực hiện chuyển thư điện tử.

      3. Tài khoản thư điện tử là thông tin bao gồm địa chỉ thư điện tử và mật khẩu để truy nhập vào hòm thư điện tử thực hiện gửi và nhận thư điện tử.

      4. Hòm thư cá nhân là hòm thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tử cấp cho cá nhân.

      5. Hòm thư đơn vị là hòm thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tử cấp cho đơn vị để sử dụng chung.

      6. Tài khoản quản trị là tài khoản có đnh dạng support@<tentinh>.vss.gov.vn, được phân cấp cho BHXH tỉnh, thành phố để cập nhật thông tin về thư điện tử (thay đổi thông tin, cấp lại mật khẩu, khóa hoặc mở khóa hòm thư điện tử).


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 1114/QĐ – BHXH năm 2017 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng điện tử ngành bảo hiểm xã hội như sau:

 • Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Quyết định 652/QĐ-BTTTT năm 2016 về Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là cá nhân) tham gia thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1114/QĐ – BHXH năm 2017 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng điện tử ngành bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *