QUYẾT ĐỊNH 112/QĐ-BHXH NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM TRA DO TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để bạn đọc hiểu tường tận và chi tiết nội dung văn bản, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi đến bạn đọc toàn bộ những điều cần biết về nội dung của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015

      Văn bản này quy định về vị trí, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Tra. Ban Kiểm tra là tổ chức giúp việc của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành; kiểm tra hoạt động thực thi công vụ đối với công chức, viên chức trong Ngành theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Ban Kiểm tra chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 700/QĐ-BHXH ngày 29/6/2012 của Tổng Giám đốc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra.


Nội dung Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015

      Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để xem toàn bộ văn bản, bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:

 Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 112/QĐ-BHXH NĂM 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 112/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM TRA

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Vị trí và chức năng

      Ban Kiểm tra là tổ chức giúp việc của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành; kiểm tra hoạt động thực thi công vụ đối với công chức, viên chức trong Ngành theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Ban Kiểm tra chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

      Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

      1 .Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về việc kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

      2. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

      3. Kiểm tra việc đóng, chi trả và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh và đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, đại diện chi trả bảo hiểm xã hội.

      4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các đơn vị trong Ngành; kiểm tra hoạt động thực thi công vụ của công chức và việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong Ngành; kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiến nghị xử lý và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra.

      5. Thường trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cá nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

      6. Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      7. Được Tổng Giám đốc ủy quyền đề xuất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan để phối hợp thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân.

      8. Được quyền yêu cầu các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp tài liệu và phối hợp để kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

      9. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức, viên chức trong Ngành.

      10. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, cải cách hành chính theo quy định.

      11. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

      12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của Thông tư này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

  • Kế hoạch 354/KH-BHXH năm 2016 thực hiện Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Quyết định 1376/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dược và Vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 112/QĐ-BHXH năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G