QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-UBND năm 2020 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

      Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020

      Thực hiện Quy trình liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (theo Quy trình liên thông đính kèm).

      Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nội dung Quy trình liên thông; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong Quy trình liên thông được nêu tại Quyết định này.

      Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời, thực hiện theo thẩm quyền việc giải quyết các thủ tục hành chính trong Quy trình liên thông được nêu tại Quyết định này.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Nội dung quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020

      Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-UBND 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 114/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 2tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
  • Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  • Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
  • Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”;

      Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 11/TTr-STP ngày 13 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Thực hiện Quy trình liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (theo Quy trình liên thông đính kèm)

      Điều 2. Giao trách nhiệm:

      1. Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

      Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời, thực hiện theo thẩm quyền việc giải quyết các thủ tục hành chính trong Quy trình liên thông được nêu tại Quyết định này.

      Theo dõi, cập nhật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy trình liên thông được nêu tại Quyết định này, khi có văn bản quy định thủ tục hành chính liên quan trong thực hiện Quy trình liên thông, được cơ quan có thm quyền ban hành.

      Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị việc triển khai, tổ chức thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (theo kỳ báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, hàng quý, 6 tháng, năm).

      2. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:

      Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng quy trình điện tử việc giải quyết các thủ tục hành chính theo Quy trình liên thông được nêu tại Quyết định này tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

      3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

      Thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nội dung Quy trình liên thông; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong Quy trình liên thông được nêu tại Quyết định này.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
  •  Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
  • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *