QUYẾT ĐỊNH 1234/QĐ-BGTVT PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2021

      Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2020 phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021. Bài viết dưới đấy chúng tôi Luật Quang Huy  xin được giới thiệu những nội dung của Quyết định 1234/QĐ-BGTVT để mọi người có thể nắm rõ hơn về quy định của pháp luật.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT

      Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021

      Tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng đường sắt, hệ thống khai thác và xử lý dầu khí, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu sử dụng hiệu ứng bề mặt, công trình cảng biển ……

 

Quyết định 1234/QĐ-BGTVT
Quyết định 1234/QĐ-BGTVT

Nội dung Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT

Theo Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2020 quy định về danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021 có những nội dung cơ bản sau:


TẢI QUYẾT ĐỊNH 1234/QĐ-BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1234/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021;

Xét văn bản đề xuất nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2021 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Viện Công nghệ BCVT – Học viện Công nghệ BCVT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021 (có danh mục kèm theo).

      Điều 2. Vụ Khoa học – Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn Cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021..

       Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học – Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TCĐBVN, Cục ĐSVN, Cục HKVN, Cục ĐKVN, Cục ĐTNĐVN, Viện KHCN GTVT, Trường ĐHCN GTVT, Viện CNBCVT- Học viện CNBCVT;
– Cổng thông tin Bộ GTVT (để th/b);
– Lưu VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH MỤC 

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN XÂY DỰNG NĂM 2021 CỦA BỘ GTVT
(Kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Bộ GTVT)

 

 

STT Tên nhiệm vụ Mã theo dõi Hình thức phát hành Thời gian (tháng) Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ) Ghi chú
1. ứng dụng đường sắt – Hệ thống giao thông đường sắt đô thị tự động hóa – Các yêu cầu về an toàn TC2101 TCVN 12 200 Trong đó từ Qũy KHCN Cục ĐKVN 130 triệu
2. ứng dụng đường sắt – Linh kiện hệ thống treo làm từ cao su – Màng cao su của các lò xo hệ thống treo khí nén TC2102 TCVN 12 180 Trong đó từ Quỹ KHCN Cục ĐKVN 130 triệu
3. Hệ thống khai thác và xử lý dầu khí dưới đáy biển – Phân cấp và giám sát kỹ thuật TC2103 TCVN 12 120 Trong đó từ Quỹ KHCN Cục ĐKVN 90 triệu
4. Kho nổi chứa khí hóa lỏng trên biển – Phân cấp và giám sát kỹ thuật TC2104 TCVN 12 250 Trong đó từ Quỹ KHCN Cục ĐKVN 200 triệu

……


Một số văn bản pháp luật liên quan

      Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật 2006 Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật .Hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ phục vụ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

      Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN: Thông tư này hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở.


     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT phê duyệt danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021 theo quy định của pháp luật, Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G