QUYẾT ĐỊNH 1288/QĐ-BHXH NĂM 2015 PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. qua bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ giới thiệu đến bạn đọc nội dung quyết định 1288/QĐ-BHXH:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015

      Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/12/2015.

      Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015

      Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung như sau:


Quyết định 1288/QĐ-BHXH
Quyết định 1288/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1288/QĐ-BHXH NĂM 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1288/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội s 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngà17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
 • Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
 • Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/12/2015.

      Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tư pháp;
– UBND các tỉn
h, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT
, PC (10).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

A. Những từ viết tắt:

 •  BHXH: Viết tắt của cụm từ bảo hiểm xã hội;
 •  BHYT: Viết tắt của cụm từ bảo hiểm tế;
 •  BHTN: Viết tt của cụm từ bảo him thất nghiệp;
 • I-VAN: Viết tắt của dịch vụ giao dịch điện tử.

B. Danh mục các thủ tục hành chính

I. Thủ tc hành chính thuộc thm quyn giải quyết của cp Trung ương

STT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam

2

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam

3

Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam

4

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam

5

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam

6

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết ca BHXH cấp tnh, BHXH cp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

1

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Lĩnh vc Thu BHXH, BHYT, BHTN

X

X

2

Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him tht nghiệp hng tháng

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

X

X

3

Truy thu bo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

X

X

4

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bt buộc

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

X

X

5

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

 

X

6

Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

X

X

7

Hoàn trả tin đã đóng đi với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phn mức đóng

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

X

X

8

Cp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995

Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

X

 

9

Cấp lại, đổi, điều chnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

X

X


Các văn bản có liên quan

      Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có phạm vi tương đối rộng vì vậy để đảm bảo việc áp dụng trên thực tiễn một cách thuận lợi Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn bao gồm các văn bản như sau:

 • Công văn 3974/BHXH-PC năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Quyết định 39/QĐ-BHXH năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Quyết định 1133/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G